Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

Ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18)

HaV har ändrat föreskrifterna (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön genom HVMFS 2018:18. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2019.

Hav har gjort en uppdatering av föreskrifterna om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Uppdateringarna är resultaten av flera års arbete, både nationellt och inom de regionala havsmiljökonventionerna, Helcom och Ospar. De nya föreskrifterna innebär att antalet indikatorer för att beskriva god miljöstatus i havsmiljön ökar från 23 till 46 stycken. HaV publicerade nyligen en bedömning av statusen i den svenska havsmiljön som är gjord i enlighet med de nya föreskrifterna.

De uppdaterade föreskrifterna innebär också att flera miljökvalitetsnormer formuleras om och att en ny miljökvalitetsnorm för impulsivt buller tillkommer. I uppdateringen har 14 nya tillhörande indikatorer till miljökvalitetsnormerna tagits fram. Miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer kommer utgöra mål för nästa åtgärdsprogram för havsmiljön som tas fram av HaV och som ska beslutas 2021.

Du hittar föreskrifterna på sidan Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

Föreskrifterna är ett viktigt verktyg för arbetet för en god havsmiljö enligt havsmiljödirektivet. Dessutom är de en del i arbetet med att uppnå vårt nationella miljömål Hav i Balans samt levande kust och skärgård, samt bidrar till det globala hållbarhetsmålet nummer 14 Hav och marina resurser i Agenda 2030.

Remissvar

Inkomna synpunkter på remissen, och hur de har beaktats av Havs- och vattenmyndigheten, har sammanfattats i en sammanställning.

Här hittar du sammanfattning av remissvar och bemötande Pdf, 178.7 kB.

Förslag på remiss

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

Remissmaterial

Missiv Pdf, 153.4 kB.

Förslag till ändringsföreskrifter HVMFS 2018:XX Pdf, 5.4 MB.

Konsekvensutredning Pdf, 341.3 kB.

Havs- och vattenmyndighetens föreslagna ändringar Pdf, 3.1 MB.

Svarsmall för synpunkter Excel, 29.5 kB.

Sammanfattning av remissvar och bemötande Pdf, 178.7 kB.

Publicerad: 2018-05-22
Uppdaterad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion