Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för
tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20

Havs- och vattenmyndigheten planerar att, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningsarbetet, ta fram en ny vägledning till vattenmyndigheterna. Ni ges nu möjlighet att komma in med kommentarer på denna. Kommentarer önskas inkomma senast den 15 februari 2018.

Vägledningen riktar sig i huvudsak till vattenmyndigheterna då de ska genomföra kartläggning av mänsklig verksamhets betydande påverkan på ytvattnets tillstånd enligt 3 kap. 1 § 2 i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen).
Den ger vägledning av 8 och 9 §§ i föreskrifter HVMFS 2017:20 och utgör även vägledning till allmänt råd om vilka uppgifter som ska lämnas till Havs-och vattenmyndigheten vid rapportering till EU kommissionen enligt föreskrifter (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Vägledningen syftar till att definiera begrepp och beskriva den generella arbetsgången för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan och riskbedömning. Kartläggningsarbetet kan dock sedan behöva anpassas utifrån förutsättningarna och typ av påverkan. Vägledningen ska inte användas för miljögifter då en separat vägledning tagits fram för det arbetet.

Denna vägledning kompletterar och delvis ersätter 5 och 7 kap. i Naturvårdsverkets Handbok 2007:3 Kartläggning och analys av
ytvatten. I jämförelse med denna handbok innehåller vägledningen en mer detaljerad beskrivning av arbetsprocessen och en utvecklad modell för riskbedömning.

Svara senast den 15 februari

Mejla remissvaret till kristina.samuelsson@havochvatten.se. Ange diarienummer 3401-20172 i ärenderaden. Vi föredrar att du använder svarsformuläret i Excel Excel, 36.1 kB. när du svarar på remissen, skicka annars svaret i Word-format.

Vi vill särskilt få in synpunkter på vägledningens användbarhet och om ni har förslag på hur användbarheten och förståelsen kan förbättras. Ditt svar ska ha inkommit till oss senast den 15 februari 2018.

Dokument

Remissmissiv inklusive sändlista Pdf, 473.5 kB.

Förslag till vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning Pdf, 2.5 MB.

Svarsformulär i Excel Excel, 36.1 kB.

Publicerad: 2018-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion