Remisser 13 oktober 2023

Hitta på sidan

Remiss om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten kommer att uppdatera föreskrifterna HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. De huvudsakliga ändringarna finns i bilaga 2 och gäller vad som kännetecknar god miljöstatus. Det införs nya kriterier och indikatorer och görs uppdateringar i definitioner av god miljöstatus, metoder för bedömning och tröskelvärden.

Förslaget föreslås träda i kraft 31 maj 2024.

Dokument

Indikatorfaktablad

Här finns indikatorfaktablad med detaljerade beskrivningar av metoder och tröskelvärden. I faktabladen finns också detaljerade bedömningsresultat för 2024 av om indikatorn klarar sina tröskelvärden eller inte.

Samrådsversion av indikatorfaktablad.

Svara på remissen

Remissvar ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 mars 2024.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se enligt instruktion i den Excel-mall som ingår i remissutskicket eller i redigerbar Wordfil. Ange ärendets diarienummer i e postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta Havs- och vattenmyndighetens registratur.

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2023-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion