Remisser 15 mars 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande reviderad vägledning om tillsyn av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten önskar senast den 15 april 2022 synpunkter på den reviderade vägledningen om tillsyn av små avloppsanläggningar.

Vägledning och exempel för effektiv tillsyn av små avlopp gavs ursprungligen ut 2015.

Förslaget som nu finns till omarbetad vägledning har i stort samma innehåll men har uppdaterats mot bakgrund av ny rättspraxis och för att anpassas till publicering i webbformat. De mer omfattande förändringarna och nyheterna finns i följande avsnitt:

 • Tillsynsprioritering, sidorna 24-36
 • Vad bör kontrolleras, sidorna 47-55
 • Bedömning av grundvattennivå, sidorna 63-66
 • Vad kan påverka bedömningen av provresultat, sidorna 66-68

Vi vill ha era synpunkter på de ändringar som gjorts med särskilt fokus på de avsnitt som räknas upp ovan.

Dokument

Svara på remissen

Remiss gällande reviderad vägledning om tillsyn av små avloppsanläggningar är nu stängd för synpunkter. Remissens senaste svarsdatum var den 15 april 2022. För sammanställning av resultat se rubrik nedan.

Sammanställning av remissyttranden

Remissammanställning Excel, 100.7 kB.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Bakgrund och syfte

Vägledningen är Havs- och vattenmyndighetens tolkning av de bestämmelser som rör små avlopp och den bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar från mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Vägledningen är ett komplement till HVMFS 2016:17, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, och är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande, utan just vägledande. Med ”små avloppsanläggningar” avses anläggningar som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen utan som istället omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär anläggningar avsedda för upp till och med 200 personekvivalenter.

Vägledningen riktar sig i huvudsak till kommunernas miljöförvaltningar som har tillsynsansvar för små avloppsanläggningar. Även länsstyrelser som har tillsynsvägledningsansvar för kommunerna i länet, verksamhetsutövare och bransch kan ha nytta av vägledningen.

Sverige har många kommuner och många lokala tillsynsmyndigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Kommunerna har olika förutsättningar vad gäller tillståndet i miljön, geologi, bebyggelse- och befolkningsstruktur med mera. Det innebär att de lokala förutsättningarna för att arbeta med avloppstillsyn kan skifta stort och att det finns behov av att anpassa tillsynsarbetet.

Vägledningen om tillsyn av små avlopp syftar generellt till att

 • ge stöd till miljöförvaltningarna vid tillsyn av små avloppsanläggningar
 • ge förutsättningar för enkel och effektiv handläggning
 • bidra till en enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner.

Vad är innebär revideringen av vägledningen?

 • Ett förslag på en modell för riskbaserad tillsyn av små avloppsanläggningar. Modellen för riskbaserad tillsyn tar både hänsyn till känsligheten på den plats där avloppsanläggningen är placerad och avloppsanläggningens tekniska förutsättningar. Detta innebär att om platsens och anläggningens förutsättningar tillsammans ger en hög risk för påverkan bör denna anläggning prioriteras/få tillsyn oftare än en anläggning där risken för påverkan är lägre.
 • Ökad möjlighet att nå såväl miljökvalitetsnormerna för Sveriges vatten som andra mål för miljö och folkhälsa.
 • Komplettering med ny rättspraxis från framförallt Mark- och miljööverdomstolen.
 • Nya avsnitt om kontroll samt bedömning av provresultat och grundvattennivå.
 • Anpassning till webbformat.

Vägledningen ska inte betraktas som en uttömmande handledning när det gäller myndighetsutövning och tillsyn av små avloppsanläggningar.

Remissinstanser

 • VA-guiden AB
 • Avloppsguidens användarförening
 • Bollebygds kommun
 • Boverket
 • Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk
 • Eda kommun
 • Flens kommun
 • Försvarsinspektören för miljö och hälsa
 • Försvarsinspektören för miljö och hälsa
 • Gällivare kommun
 • Göteborgs stad
 • Haparanda kommun
 • Hedemora kommun
 • Huddinge kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Jönköpings kommun
 • Kiruna kommun
 • Kristinehamns kommun
 • Lantmäteriet
 • Lekebergs kommun
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens myndighetsövergripande miljögiftsgrupp
 • Malung-Sälens kommun
 • Marks kommun
 • Maskinentreprenörerna
 • Naturvårdsverket
 • Pajala kommun
 • Piteå kommun
 • RISE
 • Sandvikens kommun
 • Skatteverket
 • Skellefteå kommun
 • Smedjebackens kommun
 • Sotenäs kommun
 • Stockholms stad
 • Sundsvalls kommun
 • Svenljunga kommun
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Uppsala kommun
 • VA-i-tiden
 • Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt
 • Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt
 • Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt
 • Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt
 • Villaägarna
 • VVS-fabrikanterna
Publicerad: 2022-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion