Remisser 11 januari 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten har under januari-februari 2021 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet och ett generellt förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmusslor. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

De nationella förslagen träder i kraft den 15 oktober 2021 med undantag för de nya bestämmelserna om tillståndskrav för garn-, ryssje- och långrevsfiske, som istället föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vad avser förslagen till fiskereglering i delar av de marina skyddade områdena Balgö och Nordvästra Skånes havsområde kan inte dessa beslutas nationellt eftersom föreslagen reglering även behöver omfatta andra länders fiskare. För att reglerna ska omfatta alla fiskare lika krävs i stället en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Tiden för ikraftträdande av reglering i dessa områden är beroende av den processen och kan därför vara svår att förutspå. Remissen omfattade dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Flera av de marina skyddade områdena i Västerhavet har sedan tidigare fiskeregleringar för att skydda utpekade bevarandevärden, som till exempel Bratten och Kosterhavet. I Kosterhavet kommer de flesta av de områden som sedan tidigare varit stängda för räktrålning nu omfattas av förbud mot allt fiske. Flera av områdena i Västerhavet är kustnära och där är mycket av fokus på skydd av sjöfågel, men regleringarna omfattar även områden längre ut till havs och omfattar då ofta förbud mot bottentrålning. I Västerhavet har man även identifierat att blåmusselbankarna i vissa marina skyddade områden minskat. Då detta uppfattas vara en generell företeelse som inte är begränsad till marina skyddade områden har myndigheten beslutat att införa förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmussla i Skagerrak och Kattegatt.

Exempel på synpunkter som föranlett justering inför beslut

I Västerhavet har justering gjorts framförallt vad gäller fritidsfisket i Nordvästra Skånes havsområde. Synpunkter som inkommit har uttryckt den stora betydelse som det innebär att kunna fiska för husbehov och med tanke på hur många som inkommit med synpunkter kring detta fiske uppfattar myndigheten att det är ett relativt omfattande fiske, såväl från allmänhet som yrkesfiskare. Anledningen till begränsning i garnfiske handlar om att minska risken för bifångst i vissa områden av tumlare och i andra för både tumlare och sjöfågel. Risken för bifångst ökar med mängden nät som fiskar i områden viktiga för tumlare. Myndigheten ser begränsade möjligheter att göra lättnader i nätfiske men ser det som möjligt att tillåta ett fiske med upp till 6 ryssjor med flyktöppningar på djupare vatten än 3 meter.

Remissammanställning Pdf, 280.6 kB.

 • Län: Västra Götaland
 • Kommun: Strömstad, Tanum
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, Nationalpark, Ospar MPA
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Ingen justering vid beslut
Kosterhavets nationalpark markerad med grå nyans. Reglerade områden markerade med blå färg. Streckad linje visar trålgräns.

Allt fiske är förbjudet inom de markerade områdena i Kosterfjorden och Väderöfjorden.

 • Län: Västra Götaland, Halland och delar av Skåne
 • Nationell reglering
 • Föreslagen reglering: Förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmussla
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Halland
 • Kommun: Kungsbacka
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske, undantag för handredskapsfiske, burfiske efter skaldjur och pelagisk flyttrål
 • Ingen justering vid beslut
Reglerat område, inflyttningsområde, undantagsområde samt trålgräns är markerat på kartan.

Allt fiske är förbjudet med undantag för fiske med handredskap, burfiske efter skaldjur och fiske med pelagisk flyttrål i den del av området som ligger utanför undantagsområdet angivet i A.1.8 i bilaga 7. Trålfiske får inte ske inom ett undantagsområde vilket på motsvarande sätt avgränsas av trålgränsen och räta linjer mellan de punkter som i det följande hänförs till området Tistlarna - norr Balgö.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Mörkare blå färg markerar reglerat område.

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 31 mars med undantag för fiske med hummertinor. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiske med hummertinor och med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Kungsbacka
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Markering av Kungsbackafjordens yttre och inre. Grå färg markerar inflyttningsområde. Rött streck markerar undantagsområde och streckad linje visar var trålgränsen går.

I hela området är allt fiske med nät, ryssjor och landvad förbjudet under hela året. I det inre området är det från och med den 1 oktober till och med den 31 mars förbjudet att fiske med handredskap. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiska med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Reglerat område i Båtafjorden är markerat.

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 31 mars, med undantag för fiske med hummertinor. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiska med hummertinor och med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, delar är naturreservat (NVO)
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske, undantag för handredskapsfiske, burfiske efter skaldjur och pelagisk flyttrål
 • Ingen ändring vid beslut. En justering görs dock i trålfiskeområdet. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Karta med markering för Balgö inre, yttre samt inflyttningsområden. Även fredningsområde Himleån är markerat.

Allt fiske är förbjudet med undantag för fiske med handredskap, burfiske efter skaldjur och fiske med pelagisk flyttrål i den del av området som ligger utanför baslinjen.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Justering vid beslut: Ingår i Balgö.
 • Län: Skåne
 • Kommun: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, delar är naturreservat
 • Föreslagen reglering: Zonering med områden där förbud mot allt fiske föreslås, begränsning av redskap
 • Justering vid beslut: I de delar av området där endast svenska fartyg har tillträde förbjuds fritidsfiske med nät, ryssjor och långrev. Justering som gjorts är att det kommer vara tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor.Från 1 jan 2022 förbjuds även sådant yrkesmässigt fiske, dock får länsstyrelsen under vissa förutsättningar ge tillstånd för sådant fiske.

  För den del av området där andra länder har möjlighet att fiska kommer tidpunkten för ikraftträdande ske i samband med EU-reglering

  Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2 §. Dessa regler träder ikraft den 15 oktober 2021.
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, del av SPA Skälderviken Naturreservat 
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad, Höganäs
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Del av Natura 2000 SPA/SCI Nordvästra Skånes havsområde, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

Publicerad: 2021-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion