Remiss gällande ändrade fiskeregler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

HaV vill ha era synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget innebär att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Svar på remissen

Remissvar ska ha inkommit senast den 10 juni 2019.

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 2703-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Remissmaterial

Remissen med missiv och sändlista. Pdf, 491 kB.

Eventuella frågor om förslaget:

Martin Rydgren telefon 010-698 62 50 eller e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Martin Karlsson telefon 010-698 62 42 eller e-post martin.karlsson@havochvatten.se

Publicerad: 2019-05-10
Uppdaterad: 2019-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion