Remisser 11 juli 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.

Om förslaget

Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i vattendistriktet. Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte finns förutsättningar för undantag.

Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås.

Syfte med vägledningen:

 • de vattenförekomster där undantag beslutats uppfyller de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet,
 • dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EUkommissionen,
 • tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt att
 • säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder undantag har beslutats.

Vattenmyndigheten ska som utgångspunkt besluta en förlängd tidsfrist om:

 1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven blir uppfyllda vid den senare tidpunkten,
 2. det inte varit möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader att åstadkomma de förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla god status eller potential senast till 2015, och
 3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.
  Vattenmyndigheten får endast besluta om förlängd tidsfrist efter 2027 om det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.

Dokument

Svara på remissen

 • Remissvar ska ha inkommit senast den 30 september 2022.
 • Lämna era synpunkter genom att fylla i svarsmallen i excel-format till havochvatten@havochvatten.se
 • Skriv diarienumret (02248-2022) i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Kontakt (endast för Bilaga 3)

Cissela Génetay
Utredare
Riksantikvarieämbetet
Skicka e-post till Cissela

Håkan Slotte
Senior Advisor
Riksantikvarieämbetet
Skicka e-post till Håkan

Publicerad: 2022-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion