Remisser 23 december 2020

Remiss gällande nya föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Föreskrifterna föreslås ersätta Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.

Förslaget föreslås träda i kraft den 21 april 2021, med undantag för bestämmelserna om krav på provtagning (9 §) som föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 22 februari 2021. Länsstyrelsen bör remittera förslaget till berörda intressenter.

Svara på remissen

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening.

Publicerad: 2020-12-23
Sidansvarig: Webbredaktion