Remisser 17 april 2024

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax, fiske med fast redskap och nät i Östersjön samt om undantag för att upprätta transportdokument.

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller dels områdesvis och tidsmässig fördelning av tillgänglig svensk kvot för yrkesmässigt fiske av lax i Östersjön, dels ändrade bestämmelser för fiske med fast redskap och nät i delområde 30 till syfte att begränsa riktat fiske efter lax och oavsiktliga fångster av lax. Därutöver omfattar remissen även ett förslag om utökat undantag för krav att upprätta och skicka in transportdokument vid fisketransporter högst 20 km från landningsplatsen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 7 maj 2024.
  • Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2024-1467 i e‑postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Hantering av personuppgifter

Remisser och samråd

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

För frågor gällande

  • beståndsstatus och redskapsbegränsningar - Jens Persson och Håkan Carlstrand
  • laxkvot och fiskestopp - Jarl Engquist
  • transportdokument - Elin Hedman
Publicerad: 2024-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion