Remisser 15 december 2023

Hitta på sidan

Kungörelse gällande två överklaganden

Överklaganden gäller Regionförvaltningsverket i Norra Finlands beslut om miljö- och vattenhushållningstillstånd för Torneåverkens verksamhet

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet för Sverige enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att vi ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i gränsälvsområdet i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Vasa förvaltningsdomstol har i enlighet med artikel 18 punkt 1 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt överklaganden från Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy samt Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry till Havs- och vattenmyndigheten.

Beskrivning av ärendet

Det har inkommit två överklaganden till Vasa förvaltningsdomstol i Finland avseende beslut av Regionförvaltningsverket i Norra Finland den 21 april 2023, nr 27 – 31/2023.

Följande parter har överklagat beslutet

  1. Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy
  2. Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry


Det överklagade beslutet gäller följande ärenden

  1. Granskning av de miljö- och vattenhushållningstillstånd som gäller Torneåverkens verksamhet på grund av BAT-slutsatserna och ändring av dessa tillstånd, ändring av utloppsplatsen för kylvatten, miljötillstånd för
    en anläggning för stabilisering av gasreningsdamm, miljötillstånd för en briketteringsanläggning, miljötillstånd för en energiproduktionsanläggning, godkännande av utredningar som gäller verksamheten samt ändring av miljötillståndet för Röyttä hamn
  2. Miljötillstånd för ny slaggbehandlingsanläggning
  3. Vattenhushållningstillstånd för utfyllnad av eftersedimenteringsbassängens C-område
  4. Miljötillstånd för krossverk för metallskrot och återvunnet stål
  5. Miljötillstånd för anläggningar för behandling av ferrokrom- och stålsmältningsslagg

Mer information

Handlingarna finns tillgängliga på Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare information lämnas av Olivia Langhamer, tel. 010-6986217 olivia.langhamer@havochvatten.se

Handlingar finns även tillgängliga på Gränsälvskommissionen, Strandgatan 22, Haparanda (handlingar på svenska och finska) samt hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 Luleå (handlingar på svenska).

Synpunkter senast 19 januari

Synpunkter lämnas skriftligen till Havs- och vattenmyndigheten senast den 19 januari 2024 till havochvatten@havochvatten.se eller

Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg.

Ange ärendets diarienummer HaV 2023-000218.

Publicerad: 2023-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion