Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten önskar synpunkter på förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.

Information om remissen

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Boverket, Livsmedelsverket, SGU och SMHI tagit fram ett förslag till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Syftet med vägledningen är att ge stöd till och svara på det behov länsstyrelserna har när de ska ta fram och uppdatera regionala vattenförsörjningsplaner. Vägledningen fokuserar på dricksvattenförsörjningen men ger också stöd för att det tas hänsyn till andra intressen vid identifiering och utpekande av dricksvattenresurser.

Den riktar sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och beredningssekretariaten för vattenförvaltning, men även till kommunala va-organisationer liksom kommunala förvaltningar för miljö och samhällsplanering. Även centrala myndigheter och konsulter som arbetar med frågor kopplat till vattenförsörjning kan ha nytta av vägledningen.

Svara senast 17 juni

Vi ser helst att remissynpunkterna skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer (741-19) i e-postmeddelandets ärendemening. Remissvaren ska ha kommit in senast den 17 juni 2019.

Syfte

Klimat- och samhällsförändringar innebär ett ökat behov av förebyggande arbete för att skydda vattenresurser för att erhålla en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning. Syftet med vägledningen är att ge stöd till och svara på det behov länsstyrelserna har när de ska ta fram och uppdatera regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna. Ett syfte med planerna är att peka ut viktiga vattenresurser för vattenförsörjningen för att kunna skydda dessa från negativ påverkan. De regionala planerna ska vara ett stöd och underlag till länets kommuner i sin planering. Vägledningen fokuserar på dricksvattenförsörjningen men ger också stöd för att det tas hänsyn till andra intressen vid identifiering och utpekande av dricksvattenresurser.

Remissmaterial

Publicerad: 2019-04-18
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion