Remisser 28 juni 2024

Hitta på sidan

Remiss gällande ändring av föreskrifterna HVMFS 2017:14 om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag med tillhörande konsekvensutredning.

Förslaget gäller främst förbättringar av det svenska spårbarhetssystemet som rör delning av spårbarhetsinformation och som grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

Dokument

Svara på remissen

  • Vi behöver era synpunkter senast den 23 augusti 2024.
  • Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2024-2031 i e‑postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2024-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion