Remisser 10 juli 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Havs- och vattenmyndigheten har under juli-september 2020 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder. Remissen innehöll även ett förslag om AIS-krav vid siklöjetrålning.

Förslagen avseende fiskereglering i det marina skyddade områdena Bonden träder i kraft den 15 oktober 2021 och kravet på AIS den 1 januari 2022.

Vad avser förslaget till fiskereglering i Finngrunden kan den inte att beslutas nationellt, då regleringen även behöver omfatta andra länders fiskare. Istället krävs en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Remissen omfattade dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Förslaget för de marina skyddade områden Bonden och Långvind var att det skulle införas begränsningar i fisket. I dessa områden får endast svenska fiskefartyg fiska. Remissen innehöll även förslag på fiskeregleringar för bankarna på Finngrunden som utgörs av tre Natura 2000-områden. I dessa områden har även andra EU-länder möjlighet att fiska, därför krävs en överenskommelse med dessa länder med stöd av EU:s gemensamma fiskeripolitik innan EU-kommissionen kan besluta om reglerna för fisket (delegerad förordning). Utöver de regleringar som föreslogs i marina skyddade områden i Bottniska viken, ingick även ett förslag om att införa krav på AIS (ett geografiskt positioneringsverktyg som sänder uppgifter om fartygets position i realtid) för fartyg som trålar efter siklöja. Ett skäl för detta var bland annat att få kunskap om siklöjetrålning förekommer i de marina skyddade områdena, och i så fall hur stor omfattningen är av denna typ av fiske i dessa områden.

Exempel på synpunkter som föranlett justering inför beslut

Länsstyrelsen i Gävleborg begärde att området Långvind skulle dras tillbaka då de istället planerar att införa fiskereglering i en föreskrift i beslut om naturreservat. Av den anledningen finns inte Långvind med i föreliggande beslut om fiskereglering. Övriga regleringar införs enligt remissen. För Finngrunden innebär dock den process som följer av EU:s gemensamma fiskeripolitik där överenskommelse krävs med andra medlemsstater och att det är svårt att förutsäga lagakraftdatum.

Ikraftträdande sker för Bonden den 15 oktober 2021, för AIS-krav vid siklöjetrålning den 1 januari 2022 och för Finngrunden då EU-kommissionen fattat beslut om ikraftträdande i form av en delegerad förordning, då process inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken avslutats.

Remissammanställning Pdf, 215.2 kB.

 • Län: Västerbotten
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, del av naturreservat Örefjärden-Snöanskärgården
 • Föreslagen reglering: Förbud mot nät och fasta redskap
 • Ingen justering vid beslut
Karta visar reglerat område, inflyttningsområde samt trålgräns.

Allt fiske med nät och fasta redskap är förbjudet.

 • Län: Gävleborg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI/SPA, Pågående arbete med inrättande av naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Justering vid beslut: Tas bort på länsstyrelsen i Gävleborgs begäran.
 • Län: Gävleborg
 • EU-reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Gävleborg
 • EU-reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, Helcom MPA
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Gävleborg
 • EU-reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Ingen justering vid beslut
Publicerad: 2020-07-10
Sidansvarig: Webbredaktion