Hitta på sidan

Remiss om förslag till ändrade havsplaner för Sverige, granskningshandling

Havs- och vattenmyndigheten önskar få in synpunkter på granskningsversionen av förslag till ändrade havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Information om remissen

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till ändrade havsplaner för de svenska havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Syftet är möta ett ökande energibehov genom att skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Förslaget har tagits fram efter samverkan med andra myndigheter. Även branschorganisationer, intresseföreningar, privatpersoner, kustkommuner och grannländer har getts möjlighet att lämna synpunkter på det.

Alla som vill yttra sig om förslaget till ändrade havsplaner har nu möjlighet att göra det en sista gång, innan det skickas till regeringen för beslut. Förslaget finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se/havsplanering.

Havsplaner omfattas av krav på strategisk miljöbedömning. Därför finns även miljökonsekvensbeskrivningar tillgängliga för yttrande.

Tack för att du deltar.

Utforska förslagen

Svara på remissen

Remissmaterial

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2024-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion