Hitta på sidan

Remiss gällande förändrat uppgiftslämnande samt rapporteringsförfarande för yrkesfisket i sötvattensområden

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till nya föreskrifter och konsekvensutredning. 

Om förslaget

Förslaget gäller elektronisk rapportering för alla som enligt FIFS 2004:37 har en skyldighet att rapportera yrkesmässigt fiske i sötvattensområden, samt ett förändrat uppgiftslämnande. För de som idag rapporterar i en rapport för inlandsfiske innebär även förslaget en ökad rapporteringsfrekvens. För redovisning av lax från sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön föreslås även att rapporteringen harmoniseras med den som gäller vid fiske av lax från Östersjöns havsområden.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Dokument

Svara på remissen 

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 26 oktober 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 02969-2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion