Remisser 20 november 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden. Remissen har skickats ut i enlighet med särskild sändlista men vi välkomnar även synpunkter från andra.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med ett uppdrag i regleringsbrevet för 2017 reviderat den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer från 2007. Arbetet har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Strategin bygger vidare på tidigare arbete och är baserat på ett tvärsektoriellt angreppssätt, kriterier för identifiering av höga natur- och kulturvärden samt långsiktigt skydd av vattenanknutna värdekärnor sett ur ett landskapsperspektiv.

Syftet är att fler sjö- och vattendragsmiljöer med höga värden ska få ett formellt skydd. Tidsatta mål och åtgärder för genomförande ska lägga grunden för en ökad takt i arbetet med att ge fler områden med höga värden ett långsiktigt skydd. Genomförandet ska bidra till att nationella och internationella mål och åtaganden för biologisk mångfald uppnås. I första hand är strategin inriktad mot miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag men den gynnar även möjligheterna att uppnå andra miljökvalitetsmål, de nationella målen för kulturmiljöarbetet, arbetet med att skapa en grön infrastruktur samt till uppnåendet av internationella överenskommelser och globala mål.

Den föreslagna åtgärden om att förstärka kunskaperna om var i landskapet det finns vattenmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden ska skapa underlag för planering av områdesskydd men även bidra till ett bredare bevarande av vattenmiljöer med höga värden. Efter översyn och komplettering ska kunskapsunderlagen sammanställas och tillgängliggöras för relaterat myndighetsarbete och den strategiska samhällsplaneringen. Strategins målgrupp är i första hand länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter på central och regional nivå men riktar sig i viss mån även mot ideella organisationer, mark-, vatten- och fiskerättsägare, verksamhetsutövare och en intresserad allmänhet.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 19 februari 2021.
  • Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 1733-2018 i e-postmeddelandets ärendemening.
Publicerad: 2020-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion