Remisser 11 mars 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning
av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordning

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ändringar av föreskrifter i syfte att begränsa fiskeridödligheten av torsk i Skagerrak och Nordsjön samt anpassning av föreskrifter på grund av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2021/92. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Föreskrifter som berörs

Om förslaget

Förslaget innebär att det i tillägg till nu gällande redskapsbestämmelser ska vara tillåtet att fiska med bottentrål med 120 mm diagonalmaska på djup överstigande 140 m på svenskt vatten och på djup större än 100 m på danskt vatten. Det ska dessutom vara tillåtet att fiska med snurrevad på djup grundare än 140 m.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Nationell plan

Från och med 15 augusti 2020 gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad på EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning och snurrevadsfiske.

Som alternativ till de åtgärder som anges i förordningen kan EU:s medlemsländer istället tillämpa en nationell plan för undvikande av torskfångster för att bevara torskfångster i enlighet med den fiskeridödlighet som motsvarar den fastställda fiskekvoten.

Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att en nationell plan bör fastställas för att bidra till återuppbyggnad av torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön samtidigt som förutsättningar för det svenska demersala fiskets bedrivande beaktas. De föreskriftsändringar som remitteras kommer att utgöra del i den nationella planen. Planen kommer att utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF) under våren 2021.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 22 mars 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 886-21 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion