Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Krav på Seltra med 300 millimeter panel utanför trålgränsen i Skagerrak redan 15 augusti

För svenskt fiske innebär beslutet att Seltra med 300 millimeter panel ska användas i Skagerrak utanför trålgränsen redan från och med den 15 augusti 2020. Enligt vårt tidigare nationella beslut skulle detta inte gälla förrän den 1 november, men nu tidigareläggs detta krav genom EU-beslutet.

De nya reglerna innebär alltså att Seltra-trål med 270 millimeters panel av diagonalmaska (redskapskod 345) inte längre är tillåten att använda, varken i Skagerrak, Kattegatt eller i Nordsjön. Det är tillåtet att förse Seltra med 270 millimeters panel (redskapskod 345) med en kräftrist. Den får då användas utanför trålgränsen men inte innanför. Trål med kräftrist försett med ett Seltra-lyft med 300 millimeters panel av kvardratmaska (redskapskod 332) får användas både utanför och innanför trålgränsen.

Tidigare nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Det är inte heller längre tillåtet att använda bottentrål med 120 millimeters diagonalmaska (redskapskod 319).

Följande redskap är från och med den 15 augusti tillåtna att använda i Skagerrak och Nordsjön enligt de nya EU reglerna:

Fiske med bottentrål med maskstorlek 70-89 millimeter

Vid fiske med denna typ av bottentrål ska trålen vara utrustad med en artsorterande rist med maximalt 35 millimeter spaltbredd (kräftrist), redskapskod 306.

Fiske med bottentrål med maskstorlek 90-99 millimeter

Vid fiske med denna typ av bottentrål ska någon av följande selektiva redskap användas:

Artsorterande rist

Artsorterande rist med maximalt 35 millimeter spaltbredd (kräftrist).

  • Redskapskod 351 om diagonalmaska i lyftet, även när ett seltra lyft förses med rist.
  • Redskapskod 306 om bara kvadratmaska i lyftet.

Plattfiskrist (horisontell)

Plattfiskrist (horisontell) med maximalt 50 millimeter spaltbredd, med oblockerat övre utsläpp för rundfisk (se länk nedan för specifikation i 90 millimeter trål).

  • Redskapskod 357

Seltra-panel

Seltra-panel med minst 300 millimeter fyrkantsmaska

  • Redskapskod 332, se FIFS 2004:36 bilaga 11 för utformning av redskapet, bland annat att sorteringspanelen ska sluta högst tre meter från bottenstroppen.

Fiske med bottentrål med maskstorlek om minst 100 millimeter

Vid fiske med denna typ av bottentrål ska någon av följande selektiva redskap användas:

Illustration.Förstora bilden

Trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp. (Referens för illustration Kynoch et al. 2011).

Trål med minst 600 millimeter maskstorlek i trålens kropp.

Schematisk skiss som utgår ifrån de studier som provat ut redskapet finns i bilaga.

  • Redskapskod 353

Förhöjd underteln (0,6 m).

Bild som visar hur underteln lyfts från bottenstället i de studier som legat till grund för beslutet finns i bilaga (figur 2).

  • Redskapskod 354

Horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.

Funktionen med den horisontella separationspanelen är att torsk ska selekteras ut i den under delen av trålen då beteendet för torsk är att söka sig nedåt. Utselektering kan ske antingen genom en selektionspanel med stora maskor i undersidan av trålen (300 mm fyrkantsmaska) eller genom motsvarande stora maskor i ett nedre lyft. Se exempel i bilaga på redskap enligt den här principen som utprovats inom ramen för ”Selektivt och skonsamt fiske”.

  • Redskapskod 355

Fiske med bottentrål med maskstorlek om minst 90 millimeter

Som alternativ till redskapen ovan får du använda redskapet nedan, vid fiske med bottentrål med maskstorlek om minst 90 millimeter:

Lyft med 120 mm fyrkantsmaska

Minst sex meter av lyftet, räknat från bottenstroppen, ska utgöras av fyrkantsmaska av typen knutlös Bacomamaska med minst 120 mm maskstorlek. Vid tillverkning beställs med fördel knutlös Bacomamaska på 127 mm, vilken vanligtvis tillverkas i gult material idag.

Det här redskapet är ett tillägg till de redskap som framgår av EU-förordningen och kommer att utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga kommitté under hösten 2020. Om utvärdering visar att fångst av torsk inte minskas med 30 procent kommer redskapet inte längre att vara tillåtet.

  • Redskapskod 356
Trål - Lyft med 120 mm fyrkantsmaskaFörstora bilden

Lyft med 120 mm fyrkantsmaska. Klicka på bilden för att se den i större format

Fler redskap kan tillåtas efter utvärdering

Det finns även möjlighet att tillåta ytterligare alternativa redskap. De ska då enligt vetenskaplig studie resultera i minst 30 procent minskning av torskfångsterna jämfört med bottentrål med 120 millimeter maskstorlek. Sådana undersökningar kan utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF). Om STECF:s utvärdering av dessa redskap är negativ ska de inte vara tillåtna att använda.

Redskap för utlåning hos vadbinderier

Inom ramen för arbetet med Selektivt och skonsamt fiske, som sker i samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, SLU och fiskenäring (producentorganisationer, enskilda fiskare och vadbinderier), så finns det möjlighet att låna en del tidigare utvecklade redskap hos vadbinderier samt få hjälp med riggning. Arbete pågår för att köpa in även några av de nya redskapen i syfte att underlätta för berörda fiskare.

Sekretariatet för selektivt fiske

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet har tagit fram flera rapporter om selektivt fiske.

Kvoter beslutas av EU

​Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I den förordning som beslutas (TAC-förordningen) kan även en del regler som hör ihop med fiskekvoterna beslutas. De redskapsregler som nu beslutats för Skagerrak och Nordsjön är förknippade med kvoten för torsk i området och syftar till att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk.

Publicerad: 2020-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion