Remiss gällande vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.

Information om remissen

Havs- och vattenmyndigheten är tillsynsvägledande inom området små avloppsanläggningar upp till och med 200 pe och tar nu fram en ny vägledning om prövning inom detta område.

Svara på remissen

Vi vill att remissynpunkterna skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se.

Använd svarsenkäten. Excel, 54.2 kB.

Ange ärendets diarienummer 264-19 i e-postmeddelandets ärendemening. Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 april 2019. 

Målgrupp och syfte

Vägledningen riktar sig främst till kommunernas miljöförvaltningar som handlägger ansöknings- och anmälningsärenden för små avloppsanläggningar och till länsstyrelserna som har ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna.

Vägledningen kan även vara till nytta för den som söker tillstånd till en liten avloppsanläggning och den som ansvarar för projekteringen eller entreprenaden av anläggningen.

Vägledningen syftar till att:

  • ge stöd till miljöförvaltningarna vid prövning av små avloppsanläggningar för enklare och effektivare handläggning
  • öka samsynen mellan kommuner vid prövning
  • bidra till att avloppsanläggningar blir rätt utformade, lokaliserade och anlagda utifrån förutsättningarna på platsen och därmed fungerar som avsett
  • tydliggöra vad som är miljöförvaltningens ansvar och var gränserna till andra instansers ansvarsområden går
  • besluten blir väl genomtänkta och välformulerade, vilket ökar rättssäkerheten för den enskilda fastighetsägaren samt underlättar den fortsatta tillsynen
  • öka möjligheten att nå såväl miljökvalitetsnormerna för Sveriges vatten som andra mål för miljö och folkhälsa.

Om remissen och förslaget till vägledning

Vägledningen innebär inte att ny lagstiftning införs. Vägledningen utgår från miljöbalken med följdförfattningar och de befintliga Allmänna Råden om små avlopp (HVMFS 2016:17).

Förslaget bygger på tidigare handbok ”Små avloppsanläggningar, Handbok till allmänna råd” från 2008, men har en tydligare struktur som följer prövningsprocessen. Den har också kompletterats med ny kunskap och den rättspraxis som vuxit fram genom domar från Mark- och miljödomstolen (MÖD).

Exempel på vad som tillkommit är bland annat:

  • Tydligare stöd för hur krav på skyddsnivå ska bedömas beroende på förutsättningarna på platsen, bland annat genom ett GIS-stöd. Förutsättningar för såväl lägre som högre nivå än normal och hög skyddsnivå beskrivs också i vägledningen.
  • En modell för att bedöma grundvattennivån. Skyddsavstånd till grundvattnet har stor betydelse för funktionen hos en infiltrationsanläggning.
  • En modell för att bedöma risken för påverkan på dricksvattentäkter i närheten av den planerade avloppsanläggningen.

Vägledningen är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande.

Vägledningen behandlar många frågor som kan uppkomma i samband med prövning av en avloppsanläggning. Långt ifrån alla frågor som beskrivs är relevanta i varje ärende, och en del frågor blir sannolikt relevanta först när anläggningen uppnår en viss storlek och därmed är dimensionerad för fler än ett eller några få hushåll.

Remissmaterial

Publicerad: 2019-02-18
Sidansvarig: Webbredaktion