Remisser 24 januari 2023

Hitta på sidan

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels att fastställa förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler om sumpning av ål under 2023/2024.

Om förslaget

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om fastställande av fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett beslut att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU:s bestämmelsernas tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som tar beslut och inför förbudsperioden i Sverige genom föreskriftsändringar i bilaga 10 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Förslaget föreslås börja gälla den 1 april 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 14 februari 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 00118-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2023-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion