Remisser 11 januari 2024

Hitta på sidan

Kompletterande remisser om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS (2012:18) samt bedömning av miljötillstånd gällande livsmiljöer och påverkan på havsbottnen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill ha synpunkter på de kompletterande remisserna senast den 31 mars 2024. Den 26 januari 2024 bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte.

Information om kompletterande remissen om Havs- och vattenmyndighetens ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18

Havs- och vattenmyndigheten uppdaterar föreskrifterna HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Förslaget gäller ändringar i föreskrifternas bilaga 2 om definition av god miljöstatus gällande livsmiljöer och påverkan på bottnarna är en komplettering till det samråd med samma diarienummer som skickades ut den 16 oktober. Förslaget föreslås träda i kraft 31 maj 2024.

Svara på kompletterande remiss om föreskrifterna

Remissvar ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 mars 2024. Du kan lämna kommentarer på två sätt:

Remissvaren ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 mars 2024 med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 03038–2023 i meddelandets ärendemening.

Notera att inkomna synpunkter och handlingar till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.

Underlag/Indikatorfaktablad

Det finns Indikatorfaktablad med detaljerade beskrivningar av metoder och tröskelvärden.

Samrådsversion av indikatorfaktablad

Information om kompletterande remiss gällande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till bedömning av god miljöstatus gällande livsmiljöer och påverkan på bottnarna. Förslaget är en komplettering till HaV:s samråd med samma diarienummer om bedömning av miljötillstånd socioekonomisk analys som skickades ut den 16 oktober 2023.

Remissmaterial/dokument

Svara på kompletterande remiss om bedömningen

Remissvar ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 mars 2024. Du kan lämna kommentarer på två sätt:

Remissvaren ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 mars 2024 per e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 3026-2023 i meddelandets ärendemening.

Notera att inkomna synpunkter och handlingar till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.

Samrådsmöten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bjuder in till samrådsmöten om förslag till reviderade föreskrifter HVMFS 2012:18 samt bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Vid mötet presenteras även de kompletterande remisserna som omfattar livsmiljöer och påverkan på bottnarna. Anmälan och mer information finns på länken nedan:

26 januari – digitalt möte

Hantering av personuppgifter

Remisser och samråd

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2024-01-11
Uppdaterad: 2024-01-15
Sidansvarig: Webbredaktion