Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status.

Information om remissen

Remissen innehåller en vägledning som beskriver arbetsprocessen med statusklassificering och hantering av osäkerhet, samt sex vägledningar som beskriver bedömningsgrunderna för bottenfauna (sjöar respektive vattendrag), fisk (sjöar respektive vattendrag), kiselalger (sjöar och vattendrag) samt växtplankton (sjöar). Ni ges nu möjlighet att komma in med synpunkter på förslag till dessa vägledningar.

Svara på remissen

Remissvar önskas så snart som möjligt, men ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 augusti 2018. Svaren skickas till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1971-2018.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till niklas.hanson@havochvatten.se.

Publicerad: 2018-06-04
Uppdaterad: 2018-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion