Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

Förlaget gäller att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Vi arbetar just nu med en översyn av de bestämmelser i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område som handlar om fiskets rapporterings- och anmälningsskyldigheter.

Den 2 mars 2018 remitterade vi ett förslag om nya HVMFS-föreskrifter på området, ”Remiss om föreskrifter som gäller befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet”. Under samråd inför remissen har en av fiskets producentorganisationer bland annat framfört att det är svårt och problematiskt att avgöra/kunna följa nyttjandegraden på kustkvoten för makrill just på grund av den tidsmässiga eftersläpning som följer av användandet av kustfiskejournaler och att en annan lösning behövs vad gäller fiske på den kvoten.

HaV instämmer att det finns ett behov av att makrillen, som omfattas av landningsskyldigheten, rapporteras snabbare också när fisket registreras i kustfiskejournal och mot bakgrund av att 2017 års fiske efter makrill på kustkvoten stoppades i augusti på grund av uppfiskad kvot, anser myndigheten att det finns ett behov av att redan under 2018 ha regler som innebär att fångstuppgifter i kustfiskejournal om makrill rapporteras snabbare. I annat fall finns risk för att kustkvoten kommer att överskridas innan fisket hinner stoppas.

HaV föreslår därför att makrill i Västerhavet från och med maj 2018 ska rapporteras på samma sätt som laxen i Östersjön, det vill säga registreringen och rapporteringen ska ske elektroniskt inom två dagar efter att redskapen har vittjats.

Sista dag för att svara på remissen om befälhavares skyldighethet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet är dock den 27 april 2018. För att säkerställa en effektiv kvotavräkning för makrillen redan i år, 2018, remitterar därför HaV förslaget om en snabbare rapportering av makrillen i denna separata remiss.

Svara på remissen

Svara på remissen senast den 9 april 2018.

Vi föredrar att du skickar ditt svar med e-post till havochvatten@havochvatten.se och anger ärendets diarienummer 928-18 i e-postmeddelandets ärendemening. Skicka gärna ditt svar i wordformat.

Dokument

Remiss Pdf, 119 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 83.5 kB.

Sändlista Pdf, 90.4 kB.

Publicerad: 2018-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion