Remisser 11 januari 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har under januari-februari 2021 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

De nationella förslagen träder i kraft den 15 oktober 2021, för de delar av områdena som omfattar områden där andra länder har möjlighet att fiska krävs i en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Tiden för ikraftträdande av reglering i dessa områden är beroende av den processen och kan därför vara svår att förutspå. Remissen omfattade dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Vad avser förslagen till fiskereglering i hela eller delar av de marina skyddade områdena Svenska Högarna, Ottenby rev, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Sydvästskånes utsjövatten, Falsterbohalvöns havsområde, Foteviksområdet, Bunkeflo strandängar, Löddeåns mynning, Salvikens strandängar, Lundåkrabukten samt Havet kring Ven omfattar dessa reglering som också berör andra länders fiskare. För att reglerna ska omfatta alla fiskare lika krävs i dessa fall en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Remissen omfattade dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Flera av förslagen till fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön har fokus på att skydda den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, men även Bälthavspopulationen. Läget för Östersjötumlaren är akut och Sverige har ett särskilt stort ansvar för arten då flera av dess viktigaste områden för reproduktion finns i svenska vatten. Frågan har uppmärksammats av EU-kommissionen och det finns krav på att Sverige vidtar åtgärder för att skydda tumlare både utanför och i marina skyddade områden. I Egentliga Östersjön finns också ett antal marina naturreservat med syfte att skydda biologisk mångfald utan lokal mänsklig påverkan. För dessa områden; Svenska Högarna, Ottenby rev och Skånska Kattegatt är förslaget att allt fiske ska förbjudas. Detta gäller också Norra Midsjöbanken som är en del av Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Exempel på synpunkter som föranlett justering inför beslut

Ett stort antal synpunkter har inkommit som kopplar till begränsningar i fritidsfiskets nätfiske, det gäller framförallt i områdena Havet kring Ven och Falsterbohalvöns havsområde. Man har i dessa synpunkter uttryckt den stora betydelse som det innebär att kunna fiska för husbehov och med tanke på hur många som inkommit med synpunkter kring detta fiske uppfattar myndigheten att det är ett relativt omfattande fiske, såväl från allmänhet som yrkesfiskare. Anledningen till begränsning i garnfiske handlar om att minska risken för bifångst i vissa områden av tumlare och i andra för både tumlare och sjöfågel. Risken för bifångst ökar med mängden nät som fiskar i områden viktiga för tumlare. Myndigheten ser begränsade möjligheter att göra lättnader i nätfiske men ser det som möjligt att tillåta ett fiske med upp till 6 ryssjor med flyktöppningar på djupare vatten än 3 meter. Det fanns även i förslaget att Havs- och vattenmyndigheten för vissa områden, där både svenska och utländska fartyg har möjlighet att fiska, skulle gå före och reglera svenskt fiske innan en fiskereglering med stöd av EUs gemensamma fiskeripolitik träder i kraft. Myndigheten har beslutat att inte gå före med nationell reglering för dessa områden, detta gäller främst områden i Öresund, dels för att det riskerar att drabba det svenska fisket oproportionerligt, dels för att kontroll och tillsyn kan vara problematiskt när olika regler gäller för olika fiskare i samma område. För de områden där delar av området kan fiskas enbart av svenska fiskare och andra delar av området kan fiskas av andra länders fiskare väljer myndigheten att dela dessa områden i en nationell del och i en EU-del där det svenska fisket regleras i detta beslut där endast svenska fartyg har möjlighet att fiska och i ett senare skede för de områden där även andra länder har möjlighet att fiska.

Remissammanställning Pdf, 357.5 kB.

 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i framförallt garnfiske
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Zoneringar med begränsningar i redskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske på grunt vatten är förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i redskap
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen, men en koordinat var felaktig i listan
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i framförallt garnfiske
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Trålgräns markerad med streckad linje.

Innanför trålgränsen är allt fiske med nät förbjudet från och med den 1 november till och med den 30 april. Under övrig tid är fiske med nät endast tillåtet om nätet är försett med aktiva ljudskrämmare, så kallade pingers.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Kalmar /Gotland
 • EU-reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt garnfiske i hela området. Förbud mot allt fiske på Norra Midsjöbanken.
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering.
 • Län: Kalmar
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Delvis Natura 2000 SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Mörkt blå färg markerar Ottenby rev inre. Utanför markeras trålgräns med streckad linje.

Allt fiske är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
Mörkt blå färg markerar reglerat område. Streckad linje markerar trålgräns.

Bottentrålning är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
Mörkt blå färg markerar reglerat område. Streckad linje markerar trålgräns.

Bottentrålning är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Stockholm
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Delvis Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske 
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Trålgräns markeras med streckad linje. Inflyttningsområde markeras med grå färg och Svenska Högarna med mörkare blå. Ljusare blå färg visar Svenska Högarna yttre, GFP-process.

Allt fiske är förbjudet.

Publicerad: 2021-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion