Remisser 21 juni 2023

Hitta på sidan

Remiss om ökat skydd för havsöring runt Gotlands kustvatten samt ändringar av gränser avseende fredningsområden i Gotlands kommun

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller förlängd fredningstid från den 1 september till och med 31 januari i 25 befintliga fredningsområden. Förslaget gäller också, i likhet med angränsande län på fastlandssidan, införandet av en fångstbegränsning på en icke fenklippt havsöring per dag för fiske med handredskap och ryssjor. I övrigt har gränsdragningen i nio befintliga fredningsområden justerats i samband med denna remiss.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 11 augusti 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 805-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2023-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion