Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller ändring av bilaga 10 om fiske efter ål med stöd av särskilt tillstånd i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Förslaget avser förbud för fiske efter ål i havet under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 31 januari 2019.

Förslaget avser verkställa artikel 10 i rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127.

Svar på remissen

Sista svarsdatum är den 4 maj 2018.

Vi föredrar att du skickar ditt svar med e-post till havochvatten@havochvatten.se och anger diarienummer 1478-18 i e-postmeddelandets ärendemening. Skicka gärna ditt svar i wordformat.

Remissmaterial

Remiss och konsekvensutredning Pdf, 595.5 kB.

Publicerad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion