Regler för ålfiske

Hitta på sidan

Här hittar du information, regler och förbud vid ålfiske.

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Tillstånd för ålfiske

Det är bara tillåtet för yrkesfiskare med tillstånd att sälja ål vidare.

Ansök om tillstånd att fiska ål

Förhandsanmälan av landning och anmälan av sump

När ska jag förhandsanmäla?

Innan du kommer i land med ål fiskad i havet ska du upprätta en förhandsanmälan. Det gör du senast två timmar innan ankomst till hamn.

Vid förhandsanmälan ska du uppge uppgifter om vilken tid och plats du tänker landa fisken. Du kan göra din förhandsanmälan innan du vittjar dina fällor. Du måste i de fallen komplettera din förhandsanmälan med fångstmängd efter vittjning och senast innan ankomst till hamn. Förhandsanmälan görs per telefon till FMC på nummer: 0771-10 15 00.

Du behöver inte förhandsanmäla i de fall du vittjar fällorna och sedan förvarar fångsten i sump som är placerad till havs. Krav på förhandsanmälan gäller då du ankommer hamn eller annan landningsplats med fångst ombord.

Om du ankommer hamn med fångst ombord som du ska förvara i sump vid kajen måste du även då göra en förhandsanmälan. Om du inte vet tidpunkt för landning av fångsten som förvaras i sump vid kaj när du ringer in din förhandsanmälan, kan en anmälan om landning göras vid senare tillfälle. En sådan anmälan måste göras senast 2 timmar innan landning utförs.

Anmälan om sumparnas placering

Innan fisket påbörjas ska du som ålfiskare ange var du har placerat dina sumpar som du kommer att använda i ålfisket. Placeringen ska anges i hela grader och minuter med två decimalers noggrannhet.

Rapporterar du fångst genom e-tjänsten EFR finns där en funktion som ska användas för att skicka in anmälan. Övriga ska kontakta FMC på telefonnummer: 0771-10 15 00.

Förbud att sumpa ål

Det är förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden för fiske i havet, det vill säga mellan den 1 oktober 2023 och den 31 mars 2024. Det är förbjudet för privatpersoner att sumpa ål i havet under hela året.

Du som fiskar ål i havet med stöd av ålfisketillstånd tillåts sumpa fångst som längst i 14 dagar efter tillåten fiskeperiod, under förutsättning att dessa 14 dagar inte sammanfaller med förbudsperioden.

Förbudsperiod för fiske av ål i havet

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om nya fiskekvoter i unionens vatten, fattat ett politiskt beslut om att varje medlemsland ska införa förbud att fiska ål i havet. Förbudsperioden ska omfatta sex månader, fiske av alla livsstadier av ål och allt fiske i EU:s vatten, inklusive flodmynningarna. Vid val av period/perioder ska medlemsländerna beakta ålens tidsmässiga migrationsmönster för respektive livsstadier inom den berörda medlemsstaten och perioden/perioderna ska vara förenliga med de bevarandemål som anges i EU:s ålförordning med tillhörande nationella förvaltningsplaner.

Förbudsperioden omfattar all form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det är förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden.

EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2023. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007.

Havs- och vattenmyndigheten har efter remiss beslutat att förbudsperioden ska införas mellan den 1 oktober 2023 och den 31 mars 2024. Beslutet innebär att fiske efter ål i havet inte får bedrivas under denna period.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion