Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Öring i Östersjön

Minimimått och fredningstider

Generellt gäller 50 centimeter som minimimått i Östersjöns samtliga delområden. Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län gäller en fångstbegränsning på 1 icke fenklippt öring per dygn. Detta gäller för fiske med handredskap och ryssjor.

Fredningstiderna varierar längs kusten beroende på område i Östersjön (se svenskafiskeregler.se för detaljerad information).

Fredningsområden

Finns längs hela Östersjökusten. Du hittar beskrivning av fredningsområdena på svenskafiskeregler.se

Redskapsbestämmelser

Fiske med drivgarn är förbjudet inom hela Östersjön. Fiske efter lax och öring med drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Bottenhavet och Bottenviken. Det finns också bestämmelser för vilka maskstorlekar som får användas i olika områden. Läs mer på svenskafiskeregler.se.

Öring i Skagerrak och Kattegatt

Minimimått

45 centimeter Skagerrak och Kattegatt. 40 centimeter i Svinesund och Idefjorden.

Fredningstider

Det är inte tillåtet att fiska öring i Skagerrak och Kattegatt 1 oktober–31 mars

Fredningsområden

Ett flertal längs hela kusten av Skagerrak och Kattegatt.

Fiskemetoder och redskap

Fiske efter lax och öring med drivnät och förank­rade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt.

Inom vattenområden med större djup än 3 meter enligt gällande sjökort är fiske efter lax med nät förbjudet. På grundare vatten än 3 meter gäller särskilda regler för nätfiske.

Vid fiske med handredskap i Skagerrak och Kattegatt, förutom i Svinesund och Idefjorden, får högst två fiskar per dygn och fiskare behållas av lax och öring tillsammans.

I Svinesund och Idefjorden får endast kilnot, spö och handlina användas för att fånga lax och öring. Högst två spön eller handlinor per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

I Svinesund och Idefjorden får kilnotar för fångst av lax eller öring inte användas mellan fredag kl. 18.00 och måndag kl. 06.00.

Fångstbegränsningar

Vid fiske med handredskap får sammanlagt högst två fiskar av någon av arterna lax och öring fångas per dag.

Vänern och Vättern - sötvattensområden

Redskapsbestämmelser

Nätfiske får endast ske på allmänt vatten med maximalt 100 meter nät i de fyra största sjöarna och 180 meter i Storsjön. Dispens kan ges till yrkesmässigt fiske. Detaljerade bestämmelser för nätfisket i de stora sjöarna gäller, både med avseende på säsong, djup och maskstorlek.

Fredningstid

I Gullspångsälven är öringen fredad under hela året, i Klarälven den 20 maj till 15 oktober, i övriga vattendrag som står i förbindelse med Vänern, Vättern och Mälaren från 15 september till 31 december och i vattendrag som står i förbindelse med Storsjön från 1 september till 31 oktober.

Minimimått

60 centimeter i Vänern med angränsande vattenområden, 50 centimeter i Vättern/Mälaren, 45 centimeter i Storsjön, 35 centimeter i Storsjöns tillflöden Dammån och Kvitselströmmen.

Fredade arter och stammar

Vild lax och öring får inte landas i Vänern. Endast fettfeneklippt odlad lax och öring får landas.

Fångstbegränsning

I Vänern får sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax och öring per fiskare fångas och behållas under ett dygn.

I Vättern får sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax, röding och öring per fiskare fångas och behållas per dygn. Därav får högst två fiskar vara röding.

Fredningsområden

Vänern (Klarälven, Gullspångsälven, Tidan) och Vättern (sju delområden vid åmynningar samt tre centrala fredningsområden i sjön).

Öring. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Fakta om öring och öring­bestånden

Läs mer om öringen och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Sök fiskevårdsområden via karta

fiskekartan.se hittar du information om alla Sveriges fiskevårdsområden.

Du kan se vilka fiskarter som finns i olika områden och hitta information om fiskekort och föreningar.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2016-03-23
Uppdaterad: 2021-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion