Regler om toleransmarginal

Hitta på sidan

EU har beslutat om ändringar i kontrollförordningen. De nya reglerna börjar gälla den 10 juli 2024.

Dessa ändringar gäller bland annat tillåtna avvikelser (toleransmarginaler) mellan uppskattning av fångst i loggboken och rapportering av fångst i landningsdeklarationen eller resultatet av en inspektion

Grundregeln

 • Grundregeln kommer fortfarande att vara en toleransmarginal på 10 procent per art.
 • Det införs en högre toleransmarginal på 20 procent för de arter vars mängd understiger 100 kg levande vikt.

Fångster av vissa pelagiska arter från Östersjön

Tillfälliga regler om toleransmarginal gäller från den 10 juli 2024 till den 9 januari 2028. Fångster av sill och skarpsill som landas osorterade har då en toleransmarginal på 20 procent per art.

Läs mer i den fleråriga planen för Östersjön ((EU) 2016/1139).

Osorterade pelagiska fångster

Osorterade pelagiska fångster kommer att ha olika toleransmarginal beroende på var landningen sker. Vissa hamnar, som uppfyller särskilda krav på korrekt vägning och rapportering av fångster, kommer att listas som "förtecknade" hamnar, Det är ännu inte klart vilka dessa hamnar är. När EU har fattat beslut om det kommer mer information att finnas här.

 • I förtecknade hamnar kommer toleransmarginalen för varje art att vara 10 procent av fångstens totalvikt.
 • För arter som utgör mindre än 2 procent av totalvikten kommer toleransmarginalen att vara det som är störst av 0,5 procent av totalvikten och 200 kg.
 • Utöver det gäller att en övergripande toleransmarginal på 10 procent för totalvikten inte får överstigas.
 • I hamnar som inte är utpekade kommer toleransmarginalen att vara 10 procent per art.
 • För arter som utgör mindre än 2 procent av fångstens totalvikt kommer toleransmarginalen att vara det som är störst av 20 procent och 200 kg.
 • För fångster som omfattas av den fleråriga planen för Östersjön gäller särskilda regler (se ovan).

Nya regler om överträdelser

Från och med den 10 juli 2024 gäller nya bestämmelser om när loggboksfel genom överskriden toleransmarginal kan bedömas som en allvarlig överträdelse och medföra prickar. Det finns då fyra olika kriterier.

Två av dessa kriterier gäller endast under en övergångsperiod för osorterade landningar av tropisk tonfisk i snörpvadsfiske respektive arter som omfattas av art. 13.1 i Östersjöplanen (och då inte landas i förtecknade hamnar). De två andra kriterierna är generella och kommer gälla tills vidare.

1. Som huvudregel gäller 100 %-gräns beräknad på tillåten toleransmarginal, i kg eller procent:


A) Det vill säga 20 % per art (10 % plus 100 % av denna toleransmarginal, totalt 20 %), och för fångster ombord om max 100 kg per art i levandevikt, 40 % (20 % plus 100 % av denna toleransmarginal, totalt 40 %).

B) Och i fiske efter små pelagiska arter som landas osorterade:

 • för fångster av arter som utgör 2 % eller mer i kg levande vikt, 20 % per art (10 % plus 100 % av denna toleransmarginal, totalt 20 %),
 • för fångster av arter som utgör mindre än 2 % i kg levande vikt, det högsta av 400 kg (200 kg plus 100 % av denna toleransmarginal, totalt 400 kg) eller 1 % (0,5 % plus 100 % av denna toleransmarginal, totalt 1 %) av den totala mängden av alla arter som registrerats i loggboken.

Om små pelagiska arter landas i en förtecknad hamn gäller istället en 50 %-gräns:

 • För fångster av arter som utgör 2 % eller mer i kg levandevikt av alla landade arter, 15 % (10 % plus 50 % av denna toleransmarginal, totalt 15 %) av den totala mängden av alla arter som registreras i fiskeloggboken per art.
 • För fångster av arter som utgör mindre än 2 % i kg levande vikt av alla arter som landats, det högsta av 300 kg (200 kg plus 50 % av denna toleransmarginal, totalt 300 kg) eller 0,75% (0,5 % plus 50 % av denna toleransmarginal, totalt 0,75 %) av den totala mängden av alla arter som registrerats i fiskeloggboken per art.
 • Men observera att den tillåtna toleransmarginalen totalt inte får överstiga 10 % av den totala mängden i kg av fångst som behållits ombord.

2. För arter som omfattas av artikel 13.1 i Östersjöplanen gäller tillfälligt (till och med den 10 januari 2028) ett kriterium som sätter gränsen för allvarlig överträdelse vid 25 % felrapportering per art. Den tillåtna toleransmarginalen i sig är då under en övergångstid 20 % per art, och gränsen för allvarlig överträdelse blir 25% per art (20 % plus 25% av denna toleransmarginal, totalt 25%).

3. Därutöver finns ett kriterium baserat på att någon gör sig skyldig till en ny överträdelse kort tid efter en tidigare dom eller beslut: Om den berörda fysiska eller juridiska personen har begått eller hållits ansvarig för en allvarlig överträdelse som rör loggboksfel genom toleransmarginalöverskridande i en slutlig dom eller ett slutligt beslut som utfärdats under de senaste tolv månaderna före den dag då den aktuella överträdelsen begicks, kommer den nya överträdelsen anses som allvarlig.

Denna sida uppdateras löpande.

Publicerad: 2024-05-28
Uppdaterad: 2024-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion