Fiskeregler för fritidsfiske

Hitta på sidan

Guide till regler för fritidsfiske.

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Minimimått och fredningstider

Minimimåtten sätts så att individer i bestånden skall kunna reproducera sig minst en gång innan de riskerar att fångas. Även maximimått förekommer.

För en del arter finns även fredningstider, oftast under lekperioden, som till exempel för hummer och öring.

Fredningsområden

För att öka skyddet under lek och lekvandring inrättas så kallade fredningsområden där endast sådana redskap är tillåtna som inte fångar den art som skyddet avser.

För att minska det totala fisketrycket på ett bestånd begränsas i vissa fall även mängden redskap som får användas eller hur många fiskar som får fångas.

Fredningsområden och de regler som gäller i dessa hittar du i kartan på svenskafiskeregler.se.

Information och regler till skydd av vissa artbestånd

För vissa arter finns minimimått, fredningstider och speciella områden där arten är fredade. Här hittar du informationssidor om vad som gäller för vissa arter. Se även listan över arter som är fredade.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna skall märkas ut. Läs mer om märkning och utmärkning av redskap.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske med nät finns regler för maskstorlekar.

Allmänt och enskilt vatten

Genom lagen om gräns mot allmänt vattenområde delas vatten upp i två grupper; allmänt och enskilt vatten. Denna uppdelning är av grundläggande betydelse för rätten att fiska. Allmänt vatten är i princip allt kustvatten och vatten i de stora sjöarna, som finns 300 meter utanför fastlandet.

Försäljning av fångst vid fritidsfiske

Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fångst från havet. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Bestämmelsen gäller inte fångst från sjöar och vattendrag.

Utländska medborgare

Utländska medborgare får på såväl enskilt som allmänt vatten fiska med handredskap i samma omfattning som svenska medborgare.

Fiske i övriga sjöar och vattendrag

För fiske i alla övriga sjöar och vattendrag behöver du tillstånd från den som har fiskerätten. I många vatten finns det en ordnad upplåtelse av sjön eller vattendraget så att du kan köpa ett fiskekort och på det sättet få tillåtelse att fiska. I annat fall får man helt enkelt fråga den som har fiskerätten om lov att fiska.

Sök fiskevårdsområden via karta

fiskekartan.se hittar du information om alla Sveriges fiskevårdsområden.

Du kan se vilka fiskarter som finns i olika områden och hitta information om fiskekort och föreningar.

Lagstiftning för fritidsfiske

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS) innehåller föreskrifter som tillkommit av fiskevårdsskäl. Dessa föreskrifter ändras ibland på grund av den rådande beståndssituationen.

Sådana bestämmelser avser bland annat fredningsområden, fredningstider, minimimått och redskapsbegränsningar. Läs mer om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Allemansrätten gäller inte fiske. Mer information om allemansrätten finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Särskilda bestämmelser i ditt län

På länsstyrelsernas hemsidor hittar du information om fiskevatten, regler och fiskekort. Följ länkarna för att läsa mer om vilka bestämmelser som gäller i ditt län

Du hittar också information om lokala fiskeregler, tips om fiskevatten med mera på kommunernas hemsidor.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2014-03-21
Uppdaterad: 2021-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion