Fiske och handel

Regler, e-tjänster och information för dig som är fiskare eller handlar med fisk och skaldjur.

Nytt om fiskeregler

 • 2021-02-25
  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.
 • 2021-02-24
  Havs- och vattenmyndigheten vill meddela att det område som stängdes i Skagerrak den 15 februari, på grund av för stora förekomster av ungfisk, har uppdaterade koordinater, vilket tydliggör att stängningen endast gäller svenskt vatten.
 • 2021-02-22
  På onsdag den 24:e februari mellan kl 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer Fiskerätt och Fångstintygsportalen ligga nere. Det kan också förekomma störningar på e-journalen och uppladdningen av avräkningsnotor.
 • 2021-02-17
  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om snabbstängning i ett område i Skagerrak. Det är i detta område under perioden 17 februari kl. 24:00 UTC till och med onsdag 3 mars kl. 24:00 UTC inte tillåtet att bedriva riktat fiske efter nordhavsräka med räktrål (minst 35 mm maskstorlek) med en enkel räkrist på max 19 mm spaltavstånd. De två räktrålarna som inte är tillåtna i området har redskapskoder 303 och 337.
 • 2021-02-17
  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för nordhavsräka.
 • 2021-02-16
  Här kommer info kring tillåtna redskap på svenskt vatten i det stängda området.
 • 2021-02-16
  Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.
 • 2021-02-15
  Stopp till skydd för ungfisk införs från och med måndag 15 februari kl.23 UTC till måndag 8 mars kl.24 UTC.
 • 2021-02-15
  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.
 • 2021-02-11
  Nu finns vCatchklient version 4.1.5.10809 listversion 122. Vi har även uppdaterat flera manualer för vCatch.
 • 2021-01-26
  Från och med den 1 februari ändras reglerna för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön. De nya nationella reglerna är en harmonisering av regelverket till nya EU-bestämmelser som trädde i kraft 1 december 2020.
 • 2021-01-26
  Från och med den 1 februari ändras reglerna för rapportering i loggbok och kustfiskejournal. Dessutom är listorna för art- och redskapskoder som används vid fångstrapportering uppdaterade. De nya reglerna ska förbättra fiskerikontrollen men också förenkla för dig som yrkesfiskare.
 • 2021-01-15
  På onsdagen den 20 januari med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.
 • 2020-12-22
  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna (fiske med passiva redskap utom kräftbur).
 • 2020-12-22
  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter på basen av beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar 20 oktober 2020.
 • 2020-12-21
  Havs- och vattenmyndigheten vill påminna om bifångstreglerna vid fiske med maska mindre än 120 millimeter i Nordsjön eller mindre än 90 millimeter i Skagerak/Kattegatt.
 • 2020-12-17
  EU:s fiskeministrar har nu beslutat om 2021 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. De flesta kvoter sattes på preliminära nivåer eftersom Brexitförhandlingar fortfarande pågår. För EU-interna bestånd fastställdes slutliga kvoter för 2021.
 • 2020-12-15
  Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/ fiskemöjligheter. Möjlighet till tillfälliga kvantiteter då EU:s ministerråds beslut om 2021 års kvoter för fiske i Västerhavet dröjer.
 • 2020-12-14
  Den 1 december trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande torskfångster från Östersjön. För att anpassa och harmonisera de nationella föreskrifterna föreslår HaV föreskriftsändringar. Syftet är att möjliggöra landningskontroll och utse hamnar där nämnda fångster får landas.
 • 2020-12-11
  Onsdagen den 16 december med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och fångstintygsportalen att påverkas.
 • 2020-12-02
  På grund av det allvarliga tillståndet för torskbestånden i Östersjön har Europaparlamentet och rådet beslutat om åtgärder för att förbättra övervakningen och kontrollen av fiskefartyg i Östersjön. Ändringar i bestämmelser har därför införts i den så kallade Östersjöplanen (EU) 2016/1139 och trädde i kraft 1 december 2020. Observera att bestämmelser i EU:s förordningar gäller direkt från det att de trätt ikraft och alltså är bindande även för enskilda befälhavare.
 • 2020-12-01
  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva de begränsningar för överlåtelser som finns inom räkfisket mellan den 1 december 2020 - 31 december 2020.
 • 2020-11-18
  Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler som rör rapportering och anmälningar i yrkesfisket. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.
 • 2020-11-06
  Onsdagen den 11 november med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och fångstintygsportalen att påverkas.
 • 2020-11-05
  Årets svenska kustkvot av sill på 485 ton i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 är till stor del uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda visst svenskt fiske i området.
 • 2020-10-20
  EU:s fiskeministrar har nu kommit överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.
 • 2020-10-16
  Vi har många olika typer av användare av e-tjänsten och har fått en del synpunkter och förbättringsförslag. Vi sjösätter nu flera av dessa i en ny förbättrad version av e-tjänsten. Preliminärt datum för driftsättning är den 8 december.
 • 2020-10-09
  Onsdagen den 21 oktober med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fångstintygsportalen fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.
 • 2020-09-16
  Nu är det tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. För att underlätta för dig som yrkesfiskare tillåter vi nu lyft med 120-mm fyrkantsmaska i bottentrål med minst 90-mm maskstorlek. Redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-15
  Havs-och vattenmyndighet har sedan en tid tillbaka utvecklat en ny mjukvara för att administrera VMS-fartyg. Detta innebär i en första fas att du som har ett fartyg med VMS måste boka in en omprogrammering av din antenn hos vår leverantör.
 • 2020-09-01
  Onsdagen den 2:e september med start klockan 12:00 utför vi systemunderhåll
 • 2020-09-01
  Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. Det föreslagna redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-01
  Vi kan nu stolt presentera en uppdatering av vår webbplats havochvatten.se. Den nya webben har ny design, ny struktur och bättre sökfunktion.
 • 2020-07-17
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.
 • 2020-07-03
  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.
 • 2020-07-02
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.
 • 2020-04-03
  Nu är spårbarhetssystemets e-tjänst och bastjänster anpassade för att kunna hantera HaV:s tillfälliga lättnader i rapporteringen. Lättnaderna börjar gälla med omedelbar verkan och gäller fram till dess vi meddelar annat.
 • 2020-03-27
  Med anledning av den ansträngda situation som många företag har på grund av Corona-situationen kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att införa tillfälliga lättnader i rapporteringen av spårbarhetsinformation.
 • 2019-01-18
  Vi kommer att stänga ner systemet måndagen den 21 januari mellan 11:30 - 12:30 för att uppdatera spårbarhetssystemet.
 • 2018-12-19
  I ett pressmeddelande har HaV gått ut med information om de skärpta bestämmelserna för spårbarhet av fisk i leverantörskedjan.
 • 2018-10-05
  På måndag den 8 oktober, med start vid lunchtid planerar vi att genomföra en uppdatering med driftsättning av senaste versionen av spårbarhetssystemet.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig som prenumererar på nyheter om spårbarhet om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2017-09-01
  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter träder ikraft idag, den 1 september 2017.
 • 2017-09-01
  Om du planerar rapportera till Havs- och vattenmyndigheten genom en bastjänst (dator till dator-lösning) tillkommer bestämmelserna i 6 § om hur anslutningsförfarandet går till.
 • 2017-08-16
  EU-kommissionen har nu meddelat att de är tillfredsställda med förslaget till spår­barhets­föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten kan därmed gå vidare och besluta om ikraftträdande av föreskrifterna enligt befintlig tidsplan.
 • 2017-06-21
  Den 19 maj fick EU-kommissionens det svenska svaret på de reaktioner som inkom på föreskriftsförslaget under stopp-perioden. Näringsdepartementet fastställde det svenska svaret. I det föreskriftsförslag som lämnades gjordes anpassningar till kommissionens invändningar samt en del mindre andra ändringar.
 • 2017-03-17
  Havs- och vattenmyndigheten ändrar något i de föreslagna före­skrifter­na så att de är tydligare i förhållande till EU:s bestäm­melser. Förseningen samt anpassningen till GS1 leder till att datum för ikraftträdande ändras till 1 september 2017 och datum för uppgiftslämnande och märkning till 1 januari 2019.
 • 2017-03-17
  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i samråd med näringen beslutat att erbjuda företag ytterligare ett tekniskt sätt att ansluta sina IT-system till det centrala spårbarhetssystemet hos HaV.
 • 2017-01-25
  EU-kommissionen har beslutat förlänga frysningsperioden för föreskrifter om spårbarhet till och med den 18 april 2017. Föreskrifterna kommer inte att träda ikraft innan dess.

FMC

​​Ring 0771-10 15 00

Välj ett av följande alternativ:

 1. Anmälningar
 2. Elektronisk rapportering, e-loggbok
 3. Information om fiskestopp
 4. Spårbarhet (vardagar 8 - 17)
 5. Övriga supportärenden