Fiske och handel

Regler, e-tjänster och information för dig som är fiskare eller handlar med fisk och skaldjur.

Nytt om fiskeregler

 • 2021-04-27
  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.
 • 2021-04-27
  Havs- och vattenmyndigheten skickade den 17 mars ut en remiss med förslag om förbudsperiod av ålfiske i havet samt tre kontrollåtgärder. Här nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatperson, beslutats och träder i kraft 1 maj. Förbudsperioden samt två kontrollåtgärder kvarstår såsom presenterade i remissen. En kontrollåtgärd, gällande tidpunkt för anmälan av sumpars positioner, har reviderats efter inkommande synpunkter.
 • 2021-04-23
  Infiskningskrav gäller inte för att få nytt fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i norsk ekonomisk zon eller för torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon för år 2022.
 • 2021-04-22
  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om snabbstängning av visst riktat fiske efter nordhavsräka i Skagerrak.
 • 2021-04-22
  Den 1 maj träder föreskriftsändringar i kraft som påverkar fiske för att skydda torskens lek.
 • 2021-03-31
  Du kan nu logga in och se dina individuella demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter i Fiskerätt.
 • 2021-03-24
  Följande aktsamhetsområde uppvisar stora mängder unndermålig plattfisk.
 • 2021-03-24
  EU:s fiskeministrar har beslutat om ändrade fiskekvoter för 2021. Besluten fastställer de kvoter som EU, Norge och Storbritannien enades om den 16 mars och förlänger också de provisoriska kvoter som delas med Storbritannien, såsom tobis och kummel.
 • 2021-03-24
  För att få koll på var vattenlevande arter finns i Sverige behöver vi – Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken hjälp. Därför lanserar vi nu en uppdaterad, förbättrad version av webbappen Rappen som är enkel för alla att använda. Hjälp oss gärna genom att rapportera när du stöter på något ovanligt.
 • 2021-03-18
  Förslag om fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, samt förslag till ändrade regler i syfte att förbättra möjligheterna att kontrollera ålfisket skickas nu ut på remiss.
 • 2021-03-11
  HaV föreslår ändring i förskrift för att anpassa gällande åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön.
 • 2021-02-24
  Havs- och vattenmyndigheten vill meddela att det område som stängdes i Skagerrak den 15 februari, på grund av för stora förekomster av ungfisk, har uppdaterade koordinater, vilket tydliggör att stängningen endast gäller svenskt vatten.
 • 2021-02-22
  På onsdag den 24:e februari mellan kl 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer Fiskerätt och Fångstintygsportalen ligga nere. Det kan också förekomma störningar på e-journalen och uppladdningen av avräkningsnotor.
 • 2021-02-16
  Här kommer info kring tillåtna redskap på svenskt vatten i det stängda området.
 • 2021-02-16
  Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.
 • 2021-02-11
  Nu finns vCatchklient version 4.1.5.10809 listversion 122. Vi har även uppdaterat flera manualer för vCatch.
 • 2021-01-26
  Från och med den 1 februari ändras reglerna för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön. De nya nationella reglerna är en harmonisering av regelverket till nya EU-bestämmelser som trädde i kraft 1 december 2020.
 • 2021-01-26
  Från och med den 1 februari ändras reglerna för rapportering i loggbok och kustfiskejournal. Dessutom är listorna för art- och redskapskoder som används vid fångstrapportering uppdaterade. De nya reglerna ska förbättra fiskerikontrollen men också förenkla för dig som yrkesfiskare.
 • 2021-01-15
  På onsdagen den 20 januari med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.
 • 2020-12-22
  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna (fiske med passiva redskap utom kräftbur).
 • 2020-12-22
  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter på basen av beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar 20 oktober 2020.
 • 2020-12-21
  Havs- och vattenmyndigheten vill påminna om bifångstreglerna vid fiske med maska mindre än 120 millimeter i Nordsjön eller mindre än 90 millimeter i Skagerak/Kattegatt.
 • 2020-12-17
  EU:s fiskeministrar har nu beslutat om 2021 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. De flesta kvoter sattes på preliminära nivåer eftersom Brexitförhandlingar fortfarande pågår. För EU-interna bestånd fastställdes slutliga kvoter för 2021.
 • 2020-12-15
  Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/ fiskemöjligheter. Möjlighet till tillfälliga kvantiteter då EU:s ministerråds beslut om 2021 års kvoter för fiske i Västerhavet dröjer.
 • 2020-12-14
  Den 1 december trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande torskfångster från Östersjön. För att anpassa och harmonisera de nationella föreskrifterna föreslår HaV föreskriftsändringar. Syftet är att möjliggöra landningskontroll och utse hamnar där nämnda fångster får landas.
 • 2020-12-11
  Onsdagen den 16 december med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och fångstintygsportalen att påverkas.
 • 2020-12-02
  På grund av det allvarliga tillståndet för torskbestånden i Östersjön har Europaparlamentet och rådet beslutat om åtgärder för att förbättra övervakningen och kontrollen av fiskefartyg i Östersjön. Ändringar i bestämmelser har därför införts i den så kallade Östersjöplanen (EU) 2016/1139 och trädde i kraft 1 december 2020. Observera att bestämmelser i EU:s förordningar gäller direkt från det att de trätt ikraft och alltså är bindande även för enskilda befälhavare.
 • 2020-12-01
  Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva de begränsningar för överlåtelser som finns inom räkfisket mellan den 1 december 2020 - 31 december 2020.
 • 2020-11-18
  Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler som rör rapportering och anmälningar i yrkesfisket. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.
 • 2020-11-06
  Onsdagen den 11 november med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och fångstintygsportalen att påverkas.
 • 2020-11-05
  Årets svenska kustkvot av sill på 485 ton i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 är till stor del uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda visst svenskt fiske i området.
 • 2020-10-20
  EU:s fiskeministrar har nu kommit överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.
 • 2020-10-16
  Vi har många olika typer av användare av e-tjänsten och har fått en del synpunkter och förbättringsförslag. Vi sjösätter nu flera av dessa i en ny förbättrad version av e-tjänsten. Preliminärt datum för driftsättning är den 8 december.
 • 2020-10-09
  Onsdagen den 21 oktober med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fångstintygsportalen fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.
 • 2020-09-16
  Nu är det tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. För att underlätta för dig som yrkesfiskare tillåter vi nu lyft med 120-mm fyrkantsmaska i bottentrål med minst 90-mm maskstorlek. Redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-15
  Havs-och vattenmyndighet har sedan en tid tillbaka utvecklat en ny mjukvara för att administrera VMS-fartyg. Detta innebär i en första fas att du som har ett fartyg med VMS måste boka in en omprogrammering av din antenn hos vår leverantör.
 • 2020-09-01
  Onsdagen den 2:e september med start klockan 12:00 utför vi systemunderhåll
 • 2020-09-01
  Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. Det föreslagna redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.
 • 2020-09-01
  Vi kan nu stolt presentera en uppdatering av vår webbplats havochvatten.se. Den nya webben har ny design, ny struktur och bättre sökfunktion.
 • 2020-07-17
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Sedan den 5 juli råder förbud mot visst laxfiske i området. Från den 18 juli 2020 stoppas även fiske inom terminalfiskeområdena i Skellefte älv och Lule älv.
 • 2020-07-03
  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.
 • 2020-07-02
  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.
 • 2020-04-03
  Nu är spårbarhetssystemets e-tjänst och bastjänster anpassade för att kunna hantera HaV:s tillfälliga lättnader i rapporteringen. Lättnaderna börjar gälla med omedelbar verkan och gäller fram till dess vi meddelar annat.
 • 2020-03-27
  Med anledning av den ansträngda situation som många företag har på grund av Corona-situationen kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att införa tillfälliga lättnader i rapporteringen av spårbarhetsinformation.
 • 2019-01-18
  Vi kommer att stänga ner systemet måndagen den 21 januari mellan 11:30 - 12:30 för att uppdatera spårbarhetssystemet.
 • 2018-12-19
  I ett pressmeddelande har HaV gått ut med information om de skärpta bestämmelserna för spårbarhet av fisk i leverantörskedjan.
 • 2018-10-05
  På måndag den 8 oktober, med start vid lunchtid planerar vi att genomföra en uppdatering med driftsättning av senaste versionen av spårbarhetssystemet.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2018-05-25
  Vi vill informera dig som prenumererar på nyheter om spårbarhet om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2017-09-01
  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter träder ikraft idag, den 1 september 2017.

FMC

​​Ring 0771-10 15 00

Välj ett av följande alternativ:

 1. Anmälningar
 2. Elektronisk rapportering, e-loggbok
 3. Information om fiskestopp
 4. Spårbarhet (vardagar 8 - 17)
 5. Övriga supportärenden