Särkilda tillstånd krävs i följande fisken

Särskilda tillstånd

Tillstånd enligt fleråriga planer

Enligt den fleråriga planen för västliga vatten och angränsande vatten (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472) samt den fleråriga planen för demersala bestånd i Nordsjön (rådets förordning (EU) 2018/973) att varje medlemsstat ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över de fartyg som har fisketillstånd för att kunna bedriva fiske efter de kvoter som anges i planerna.

Listorna ska göras tillgängliga för kommissionen och övriga medlemsstater.

  • Fartygslista - Fleråriga planen för demersala bestånd i Nordsjön
  • Fartygslista - Fleråriga planen för västliga vatten och angränsande vatten