Hitta på sidan

Årliga demersala fiskemöjligheter

Sedan den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna.

Kvoter på individuell nivå

Samtliga fiskelicensinnehavare som fångar fördelade demersala (se tabell) kvoter omfattas av årliga demersala fiskemöjligheter. Undantagna är de som fiskar med passiva redskap (gäller inte de som har fisketillstånd efter havskräfta med bur eller torskfångande passiva redskap i Västerhavet) i både Västerhavet och Östersjön.

Fiskslag och områden som omfattas
FiskslagKvotområde

Bleka, Vitling

Nordsjön/ Norsk ekonomisk zon

Gråsej

Norsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Havskräfta

Skagerrak/ Kattegatt/ Östersjön

Kolja

Nordsjön/ joint

Kolja

Nordsjön/ norsk ekonmisk zon

Räka

Nordsjön/ norsk ekonomisk zon *

Räka

Skagerrak/ Kattegatt *

Rödspotta

Skagerrak

Torsk

Nordsjön, joint

Torsk

Nordsjön, norsk ekonomisk zon

Torsk

Skagerrak

Torsk

Kattegatt

Torsk

västra Östersjön (ICES delområden 22-24)

Torsk

östra Östersjön (ICES delområden 25-32)

Vitling

Skagerrak/ Kattegatt

* HaV har beslutat att det från den 8 december, för återstoden av 2021, öka koncentrationsnivåerna för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt från 8 % respektive 4 % till 10% respektive 5%. Detta motsvarar 93 968 kg respektive 46 849 kg

Fördelningen baseras på tidigare fiske

Fakta

Fiskerättigheter - pelagiska fiskerättigheter, giltiga i tio år, permanent överlåtbara.

Fiskemöjligheter - pelagiska och demersala fiskemöjligheter, giltiga i ett år, endast tillfälligt överlåtbara under året.

Fördelningen av demersala fiskemöjligheter baseras på tidigare fiske under referensperioden 2011-2014. Det sämsta året för varje art och område tas bort för att kompensera för till exempel sjukskrivning och andra individuella skäl.

Hur fördelas räkfisket?

Räkfisket fördelas enligt en särskild beräkningsmodell som bygger på det tidigare systemet med månadsransoner. Modellen utgår från ransonsklass och aktiva månader under referensperioden 2011–2014 med undantag från sämsta året.

Särskild fördelning till bur- och ristfiskets bifångster

Vid fiske efter målarterna havskräfta och nordhavsräka med selektiva redskap (kräft- och räkrist) har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjort fångstuppskattningar att fiskaren trots det selektiva fisket får en del bifångster av vissa arter. För att ändå uppmuntra ett selektivt fiske fördelar HaV ut ett antal kg per tillståndshavare av bifångstarterna för att täcka detta fiske med kräft- och räkrist. Tilldelningen av bifångstarterna baseras på den tilldelning av havskräfta och nordhavsräka fiskaren får per år. Bifångstarterna enligt SLUs fångstuppskattningar kan variera mellan åren.

Grundnivå

Grundnivån för tilldelning är minst 1 200 kilo per tillstånd. Den yrkesfiskare som inte kommer upp till denna nivå har fått tillägg utöver sin fördelning på historik upp till grundnivån. Grundnivå gäller inte för den som har pelagiskt tillstånd, utan denna kategori får endast tilldelning baserat på rapporterade fångster av demersala arter under referensperioden 2011–2014.

HaV kan besluta om ytterligare grundnivå om det är lämpligt med hänsyn till genomförandet av landningsskyldigheten och om kvotutrymmet medger det. Avsikten är att till exempel kunna fördela ytterligare grundnivå till selektivt bur- och ristfiske när kräftkvoten är hög. Eftersom kvoterna kan variera kraftigt mellan åren så är det olämpligt att ange exakt hur stor en sådan extra tillldelning ska vara i föreskrift.

Ingen fördelning av torsk i Östersjön

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön sedan 2020 så fördelas inga demersala fiskemöjligheter av torsk. Det innebär att överföringar av torsk i Östersjön inte kan göras inom det demersala systemet. Det är heller inte aktuellt att fördela torsk till kustkvoten då riktat fiske inte är tillåtet. Samtliga fiskares fångster avräknas från samma kvot, detta gäller även pelagiska bifångster av torsk.

Individuella demersala fiskemöjligheten kan överlåtas under året

Efter godkännande av HaV kan de individuella demersala fiskemöjligheterna överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. Syftet är att underlätta för yrkesfiskare att matcha sina fiskemöjligheter med de faktiska fångsterna.

En ansökan om överlåtelse av demersala årliga fiskemöjligheter ska göras skriftligen och gemensamt av både givaren och mottagaren, helst via e-tjänsten Fiskerätt. En överlåtelse gäller först när HaV har godkänt den.

Föreskrift

Vill du veta mer i detalj finns föreskriften HVMFS 2014:19 Pdf, 163.4 kB.

Begränsningar av överlåtelser

Överlåtelser får inte försvåra genomförandet av landningsskyldigheten

Exempel på överlåtelser som försvårar genomförandet av landningsskyldigheten är att en yrkesfiskare överlåter alla sina fiskemöjligheter för fiskbifångster och enbart har fiskemöjligheter för målart.

Överlåtelser får inte avse kvantitet som man saknar rätt att fiska

Många fisken kräver särskilt tillstånd. Detta är ofta kopplat till användningen av ett visst redskap. Det kan också vara tillstånd för fiske efter viss art, som räka.

Ett exempel är att den som inte har särskilt tillstånd för fiske efter räka inte får överta räka från en annan fiskelicensinnehavare. Ett annat exempel är att den som har tillstånd för fiske efter pelagiska arter inte kan överta fiskemöjligheter för demersala arter utöver bifångsterna i det pelagiska fisket.

Koncentrationsnivåer

Det finns även begränsningar i hur stor andel av den nationella kvoten en yrkesfiskare kan inneha genom överlåtelser under året. Dessa så kallade koncentrationsnivåer är räknade på de andelar som en fiskelicensinnehavare får efter fördelning på historik, så de begränsar inte den grundläggande fördelningen inför årsskiftet utan endast överlåtelser under året.

Du som tillståndshavare får bara inneha en viss procent av den tillgängliga nationella fiskekvoten.

Högsta tillåtna innehav under året per fiskelicensinnehavare av den del av kvoten som är tillgänglig för fiske genom demersala årliga fiskemöjligheter (uppdaterad 2024-02-12)

Kvot

Kilo (kg)

Procent (%)

Torsk/ Kattegatt bifångst

3 973

13

Vitling/ Skagerrak, Kattegatt

5 309

9

Torsk/ Skagerrak

37 041

8

Kolja/ Skagerrak, Kattegatt

88 950

15

Gråsej/ Nordsjön (Joint), Skagerrak, Kattegatt

29 160

9

Räka/ Skagerrak, Kattegatt (brutet kvotår)*

63 599 / (31 799)*

8 / (4)

Havskräfta/ Skagerrak, Kattegatt

102 999

5

*För nordhavsräka gäller högsta tillåtna innehav den nya kvotperioden, 2023-07-01 – 2024-06-30.

Räkfisket delas in i två segment

Den som har särskilt tillstånd för fiske efter räka tillhör idag ransonsklass A-E. Detta framgår av yrkesfiskarens räktillstånd. I det nya systemet delas räkfisket upp i två grupper – ransonsklass A-C respektive D-E. Dessa grupper får endast överlåta fiskemöjligheter inom sin egen grupp. Syftet är att skydda det småskaliga fisket av räka.

Har en fiskelicensinnehavare flera fartyg ingår alla i systemet

Om en fiskelicensinnehavare har flera fartyg så ingår alla fartyg i systemet med årliga demersala fiskemöjligheter om en av dem gör det. Historiken beräknas för varje fartyg separat, om fartyget har särskilt tillstånd. Skulle en sådan fiskelicensinnehavare även ha fartyg som får fiska utan särskilt tillstånd så läggs den historiken på fiskelicensinnehavarens största fartyg.

Fiskelicensinnehavaren ansvarar själv för att överlåta demersala fiskemöjligheter till ett sådant fartyg. Fångsten räknas alltid av det landande fartyget.

Publicerad: 2018-01-25
Uppdaterad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion