Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Du som vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar behöver ett fisketillstånd. Tillståndet får omfatta högst 800 burar vid ensamfiske och högst 1400 burar per fartyg om flera personer deltar i företagets fiske. Tillstånd beviljas för ett kalenderår i taget och fartyget behöver ha en giltig fiskelicens under hela perioden som tillståndet gäller.

Ansök före 1 november

Ansökan ska skickas in till Havs- och vattenmyndigheten mellan 1 juli och 1 november året innan du planerar att starta ditt fiske. Fiskelicensinnehavaren ska stå som sökande på ansökan.

Havs- och vattenmyndigheten gör en samlad bedömning utifrån flera faktorer när vi fattar beslut om nya fisketillstånd. Bland annat tittar vi på:

  • hur stor kvoten är och hur den ändrats från tidigare år
  • hur mycket av kvoten som fiskats upp tidigare år
  • hur den biologiska rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ser ut för den aktuella arten.

Beslut om nya ansökningar kan först tas när kvoten är fastställd. Kvoterna förhandlas både inom EU och mellan EU, Norge och Storbritannien. När alla förhandlingar är klara fastställs den svenska kvoten och först då kan vi bedöma om det finns utrymme att bevilja nya tillstånd.

Beslut om demersala fiskemöjligheter visar hur mycket du får fiska

Du som beviljas fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bur får även ett fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter. Tillståndet anger hur stor kvantitet du får fiska. Kvantiteten ändras årligen utifrån den kvot som Sverige tilldelas.

De individuella demersala fiskemöjligheterna kan överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. Syftet är att underlätta för yrkesfiskare att matcha sina fiskemöjligheter med de faktiska fångsterna. Läs mer på Årliga demersala fiskemöjligheter.

Infiskningskravet är 800 kg per år

Beslut om fisketillstånd gäller för ett kalenderår. För att ditt tillstånd ska förnyas ska du ha fiskat och rapporterat in minst 800 kg havskräfta med redskapet kräftbur (redskapskod 829) mellan 1 januari till och med 30 november. Uppfyller du kravet skickas ett nytt beslut ut till dig automatiskt. Du behöver inte ansöka om förnyat tillstånd. Om du inte uppfyllt kravet skickas en kommunicering ut och du får möjlighet att kommentera varför fisket inte bedrivits som planerat.

Ändra i ditt fisketillstånd

Om någon av uppgifterna som står på tillståndet ändras, tillexempel vid ett skrovbyte, behöver du skicka in en ansökan om att ändra i ditt fisketillstånd. Vår handläggningstid är ca två månader.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion