Personlig fiskelicens

Hitta på sidan

Du som vill fiska yrkesmässigt på allmänt vatten i någon av de fem stora sjöarna, Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön behöver en personlig fiskelicens. Om du har enskild fiskerätt behöver du ingen personlig fiskelicens för att fiska och sälja din fångst från sötvattensområden.

En personlig fiskelicens kan behövas även i andra fall. Det gäller framförallt om du ska bedriva yrkesmässigt fiske ovanför odlingsgränsen eller om du ska bedriva ett fiske i havet utan att använda båt.

Ansökan om personlig fiskelicens

För att beviljas personlig fiskelicens ska fisket bedrivas i näringsverksamhet. Det innebär att ditt planerade fiske ska vara mer omfattande än ett fritidsfiske. I ansökan ska du ange vilken sjö du vill fiska i, vilka arter- och hur många kilo du har tänkt fiska. Du ska även bifoga en ekonomisk kalkyl över den planerade verksamheten.

Havs- och vattenmyndigheten gör en bedömning på den allmänna tillgången på fisk i det område du vill bedriva fiske. Det innebär att vi sällan beviljar fiskelicens för fiske efter enbart en art. Innan du skickar in din ansökan kan du själv se om de arter du ansöker om att få fiska är inom biologiskt säkra gränser enligt Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) bedömningar. Det gör du genom att söka på arterna i Fiskbarometern (fiskbarometern.se). För många arter finns det i dagsläget inte utrymme för ett utökat fiske.

Försiktighetsansatsen tillämpas när det inte finns tillräckligt mycket information om en viss art. Det innebär att vi inte tillåter ett ökat fiske innan det finns mer säker information om att arten tål detta.

Innan Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut skickas din ansökan till Länsstyrelsen som får yttra sig om de lokala förhållandena i det område du vill fiska. Om du beviljas en personlig fiskelicens fattar Länsstyrelsen sedan beslut om vilka och hur många redskap du får använda.

Vår handläggningstid är normalt tre månader, men kan ta längre tid om ansökan inte är komplett eller om vi behöver mer tid att utreda särskilda fall.

Ansökan om förlängning av personlig fiskelicens

Innan din fiskelicens går ut måste du ansöka om att förlänga den. Ansökan ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten inom tre till sex månader innan fiskelicensens giltighet går ut. Vid en ansökan om förlängning bedömer vi om fisket bedrivits i näringsverksamhet. Vi utgår då främst från din fångstrapportering under de senaste tre åren.

Om det finns särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada på fartyget, som gjort att du inte kunnat fiska tillräckligt mycket behöver du styrka detta med intyg eller annan form av dokumentation.

Om du har missat att ansöka om förlängning måste du skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om ansökan kommer in senare än sex månader efter att din licens gått ut kommer den behandlas som en ny ansökan om fiskelicens.

Frågor och svar

När vi fått din ansökan gör vi en bedömning av tillgången på de arter som du vill fiska efter. Vi gör också en bedömning av den allmänna tillgången på fiskarter som är lämpliga för yrkesmässigt fiske. Bedömningen gäller därför inte bara för de arter som du skrivit i din ansökan. Detta innebär att vi måste göra en långsiktig bedömning över tid om vilket fiske som kan tillåtas.

Vi använder informationen från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att få vetenskapliga biologiska bedömningar av tillgången på fisk. Du kan själv söka efter information om fiskebestånden på webbsidan Fiskbarometern.

För att skydda arter och bestånd som inte tål ett ökat fiske begränsas fiskelicensen i vissa fall till att inte tillåta riktat fiske mot dessa. Det innebär att de arter som begränsats i licensen inte bör utgöra en väsentlig del av din fångst.

Nej, du behöver ingen egen personlig fiskelicens om befälhavaren har en personlig fiskelicens. Du får däremot inte åka ut själv med fartyget.

Publicerad: 2013-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion