Fiskelicens för yrkesfiskare

Hitta på sidan

Du som vill fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens. Licensen ger dig rätt att sälja din fångst. Fiskelicensen gäller för ett fartyg och fiskelicensinnehavaren är en person eller ett bolag.

Ansök om ny fiskelicens

För att beviljas fiskelicens ska fisket bedrivas i näringsverksamhet. Det innebär att ditt planerade fiske ska vara mer omfattande än ett fritidsfiske. I ansökan ska du ange vilka arter- och hur många kilo du har tänkt fiska. Du ska även bifoga en ekonomisk kalkyl över den planerade verksamheten.

Havs- och vattenmyndigheten gör en bedömning på den allmänna tillgången på fisk i det område du vill bedriva fiske. Det innebär att vi sällan beviljar fiskelicens för fiske efter enbart en art. Innan du skickar in din ansökan kan du själv se om de arter du ansöker om att få fiska är inom biologiskt säkra gränser enligt Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) bedömningar. Det gör du genom att söka på arterna i Fiskbarometern (fiskbarometern.se). För många arter finns det i dagsläget inte utrymme för ett utökat fiske.

Försiktighetsansatsen tillämpas när det inte finns tillräckligt mycket information om en viss art. Det innebär att vi inte tillåter ett ökat fiske innan det finns mer säker information om att arten tål detta.

Vår handläggningstid är normalt tre månader, men kan ta längre tid om ansökan inte är komplett eller om vi behöver mer tid att utreda särskilda fall.

Om du beviljas en fiskelicens

Om du beviljas fiskelicens får du först ett villkorat beslut. Villkor som ska uppfyllas, innan en licens kan utfärdas, är vanligtvis att fartyget ska registreras i fartygsregistret hos Transportstyrelsen och att du måste skaffa motsvarande kapacitet i form av bruttoton (BT) och kilowatt (kW) för ditt fartyg. I vissa fall behöver du även ansöka om­ fisketillstånd för det fiske du planerar att bedriva. Se frågor och svar längst ner på sidan för mer information.

Observera att du inte bör köpa något fiskefartyg eller registrera in fartyget i fartygsregistret innan du fått ett beslut för din ansökan.

Villkoren ska normalt uppfyllas inom fyra månader. När detta är gjort registrerar vi fiskelicensen och skickar den till dig. Efter det skickar fiskeriövervakningsenhet på HaV ut en loggbok eller journal så att du kan rapportera in dina fångster. Du kan kontakta dem på dokumentation@havochvatten.se om du har frågor om rapportering.

Ansökan om förlängning av fiskelicens

Innan din fiskelicens går ut måste du ansöka om att förlänga den. Ansökan ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten inom tre till sex månader innan fiskelicensens giltighet går ut. Vid en ansökan om förlängning bedömer vi om fisket bedrivits i näringsverksamhet. Vi utgår då främst från din fångstrapportering under de senaste tre åren.

Om det finns särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada på fartyget, som gjort att du inte kunnat fiska tillräckligt mycket behöver du styrka detta med intyg eller annan form av dokumentation.

Om du har missat att ansöka om förlängning måste du skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om ansökan kommer in senare än sex månader efter att din licens gått ut kommer den behandlas som en ny ansökan om fiskelicens.

Ansökan om förändring av fiskelicens

Om någon av uppgifterna som står på fiskelicensen ändras, eller om du ändrar fiskeinriktning behöver du skicka in en ansökan om förändring av fiskelicens.
Detta gäller till exempel om:

  • fartyget ska få ny ägare
  • fartyget ska byggas om
  • motorstyrkan ska ändras
  • skrovet ska bytas, men samma fiske ska bedrivas
  • fiskeinriktningen ska ändras

Ansök i god tid innan förändringen ska genomföras. Vår handläggningstid är normalt två månader men kan det kan ta längre tid om ansökan inte är komplett eller om vi behöver mer tid att utreda särskilda fall.

Frågor och svar

Nej, du behöver ingen egen fiskelicens om det redan finns en licensinnehavare på fartyget.

Nej, licensen är bunden till ett specifikt fiskefartyg. Om du vill fiska med flera fartyg måste du ansöka om fiskelicens för varje fartyg.

När vi fått din ansökan gör vi en bedömning av tillgången på de arter som du vill fiska efter. Vi gör också en bedömning av den allmänna tillgången på fiskarter som är lämpliga för yrkesmässigt fiske. Bedömningen gäller därför inte bara för de arter som du skrivit i din ansökan. Detta innebär att vi måste göra en långsiktig bedömning över tid om vilket fiske som kan tillåtas.

Vi använder informationen från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att få vetenskapliga biologiska bedömningar av tillgången på fisk. Du kan själv söka efter information om fiskebestånden på webbsidan Fiskbarometern.

För vissa arter beslutar EU om en viss kvot som varje medlemsstat kan fiska upp. När vi bedömer tillgången på fisk ser vi också hur stor del av den svenska kvoten som fiskats upp under året eller året innan. Utifrån hur mycket av kvoten som finns kvar bedömer vi om det finns utrymme för nya yrkesfiskare.

Här kan du läsa mer om kvoterna och se hur mycket av kvoten som fiskats upp.

Fiskelicensen gäller i alla svenska vatten. Vi bedömer därför både om det finns utrymme för ditt fiske i det område du skrivit i ansökan och i stort inom svenska farvatten. Anledningen är att en fiskelicens kan gälla under lång tid och eftersom bestånden kan variera, så ska den som har en fiskelicens också till viss del kunna variera sitt fiske.

För att skydda arter och bestånd som inte tål ett ökat fiske begränsas fiskelicensen i vissa fall till att inte tillåta riktat fiske mot dessa. Det innebär att de arter som begränsats i licensen inte bör utgöra en väsentlig del av din fångst.

Bruttoton och kilowatt är två mått som anger fartygets kapacitet. Det finns tak för bruttoton och kilowatt för hur stor den svenska fiskeflottan får vara.

Beviljas du en fiskelicens behöver du föra ut motsvarande bruttoton (BT) och kilowatt (kW). Det finns fartygsmäklare som kan hjälpa till med detta.

Antalet nya fiskelicenser som beviljas varje år varierar och beror främst på hur tillgången på fisk ser ut. 2022 ansökte 38 personer/bolag om fiskelicens varav 11 ansökningar beviljades.

Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion