Fiskelicens för yrkesfiskare

Hitta på sidan

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens. Licensen ger dig rätt att sälja din fångst.

Ansök om ny fiskelicens

En fiskelicens gäller för en person eller ett bolag tillsammans med ett fartyg. Om du vill fiska med mer än ett fartyg måste du därför ansöka om en licens för varje fartyg. Du som arbetar på ett fiskefartyg som någon annan har fiskelicens för behöver inte en egen licens. I ansökan ska du skriva vilka arter och var du har tänkt fiska. Du ska också göra en noggrann ekonomisk kalkyl över den planerade verksamheten. Du behöver också skriva ungefär hur många kilo du tänkt fiska per art och vilket kilopris du beräknar att du får där du ska sälja din fångst. För att få fiskelicens behöver du fiska i näringsverksamhet. Det innebär bland annat att ditt planerade fiske ska vara mer omfattande än ett fritidsfiske.

Vi bedömer tillgången på fisk

När vi fått din ansökan gör vi en bedömning av tillgången på de arter som du vill fiska efter. Vi gör också en bedömning av den allmänna tillgången på fiskarter som är lämpliga för yrkesmässigt fiske. Bedömningen gäller därför inte alltid bara för de arter som du skrivit i ansökan.

Vi använder informationen från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att få vetenskapliga biologiska bedömningar av tillgången på fisk. Varje år publicerar SLU rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Där kan du läsa vilka bedömningar som SLU gör av tillståndet för de arter du vill fiska efter. För många arter finns det dock i dagsläget inte utrymme till ett utökat fiske.

För vissa arter beslutar EU om en viss kvot som varje medlemsland kan fiska upp. När vi bedömer tillgången på fisk ser vi också hur stor del av den svenska kvoten som fiskats upp under året eller året innan. Utifrån hur mycket av kvoten som finns kvar bedömer vi om det finns utrymme för fler nya yrkesfiskare.

Här kan du läsa mer om kvoterna och se hur mycket av kvoten som fiskats upp.

Ibland finns det inte tillräckligt med information om en viss art. Då gäller försiktighetsprincipen. För dig som söker licens innebär det att vi inte tillåter ökat fiske innan det finns mer säker information om att arten tål detta.

Fiskelicensen gäller i alla svenska vatten. Vi bedömer därför både om det finns utrymme för ditt fiske i det område du skrivit i ansökan och mera allmänt inom svenska farvatten. Anledningen är att en fiskelicens kan gälla under mycket lång tid och eftersom bestånden kan variera, så ska den som har en fiskelicens också till viss del kunna variera sitt fiske. Vanligtvis begränsar vi inte licenser till att gälla för bara det område där du tänkt fiska.

Vi kan inte dra tillbaka, eller återkalla, en fiskelicens om tillgången på fisk minskar. Detta innebär att vi måste göra en långsiktig bedömning om vilket fiske som kan tillåtas.

Om du beviljas en fiskelicens

Om vi bedömer att du kan beviljas en ny fiskelicens får du först ett villkorat beslut. Där står vilka villkor du måste uppfylla för att få en licens. Där står också om du får någon begränsning av licensen.

Vanliga villkor är att du:

  • ska registrera in fartyget som fiskefartyg i fartygsregistret hos Transportstyrelsen. Kontakta gärna dem i god tid för mer information om hur detta går till.
  • behöver skaffa bruttoregisterton (BT) och kilowatt (kW) från ett fiskefartyg, där fiskelicensen slutade gälla den 1 september 2017 eller därefter, men för max tre år (eller 36 månader) sedan. Det finns fartygsmäklare som kan hjälpa till med detta.
  • ska ansöka om de fisketillstånd för redskap och arter som krävs för fisket du vill bedriva (och få ansökan beviljad). Notera att det finns ansökningsperioder för nyetablering för de flesta fisketillstånd, oftast mellan 1 juni och 1 november.

Det kan också tillkomma fler och andra villkor. Du får normalt en period på fyra månader för att uppfylla villkoren. När detta är gjort registrerar vi licensen och skickar den till dig. Efter det skickar vår fiskeriövervakningsenhet ut en loggbok eller journal så att du kan rapportera in dina fångster till oss. Du når dem på dokumentation@havochvatten.se om du har några frågor kring rapportering.

Vänta på ditt beslut

Observera att du inte bör köpa något fartyg eller registrera in fartyget i fartygsregistret förrän du har fått ett beslut och ser att du kan uppfylla de villkor som står där.

Vår handläggningstid är normalt tre månader, men den kan ta längre tid till exempel om ansökan inte är komplett eller om vi behöver utreda mer.

Ansökan om förändring av fiskelicens

Om någon av uppgifterna som står skrivna på licensen ändras, eller om du ändrar fiskeinriktning behöver du skicka in en ansökan om förändring av fiskelicens.

Detta gäller till exempel om:

  • fartyget ska få ny ägare
  • fartyget ska byggas om
  • motorstyrkan ska ändras
  • skrovet ska bytas, men samma fiske ska bedrivas
  • fiskeinriktningen ska ändras

Ansök i god tid innan förändringen ska genomföras. Vår handläggningstid är normalt två månader men kan det kan ta längre tid om ansökan inte är komplett eller om det krävs mer utredning.

Ansökan om förlängning av fiskelicens

Du behöver skicka in en ansökan om förlängning av fiskelicens när det är mellan tre och sex månader kvar på den licens du har nu. Vi bedömer då om du, under de senaste tre åren, har fiskat i näringsverksamhet med det fartyg som licensen gäller för. När vi bedömer detta utgår vi från den fångst som du har rapporterat in till oss. Vi kan behöva deklarationer eller liknande, i så fall hör vi av oss till dig.

Om det finns särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada på fartyget, som, gjort att du inte kunnat fiska tillräckligt mycket behöver du visa detta med ett intyg eller annan form av dokumentation.

Om du har missat att ansöka i tid, alltså senast tre månader innan din licens slutar gälla, ska du skicka in ansökan så snart som möjligt och den måste komma in till myndigheten senast sex månader efter att din licens har slutat gälla. Om din ansökan kommer senare än så, behandlas den som en ny ansökan för den som inte har fiskelicens. I sådana fall gör vi också en ny bedömning av tillgången på fisk.

Publicerad: 2013-11-18
Uppdaterad: 2021-11-09
Sidansvarig: Webbredaktion