Hitta på sidan

Fisketillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet och i norsk ekonomisk zon

Du som vill fiska med torskfångande redskap med ett fartyg som är 10 meter eller längre i Skagerrak, Kattegatt eller i Nordsjön behöver ett fisketillstånd. Även fiske som sker med bottentrål med ett fartyg under 10 meter omfattas av tillståndskravet. Tillståndet beviljas för ett kalenderår i taget. Du behöver ha en giltig fiskelicens under hela perioden som tillståndet gäller.

Du behöver fisketillstånd för följande redskap:

  • TR1, bottentrål med maskstorlek 100 millimeter eller större
  • TR2, bottentrål med maskstorlek mellan 90-99 millimeter
  • TR2 rist, bottentrål försedd med artsorterande rist med maskstorlek 70 millimeter eller större
  • GN1, Nät och insnärjningsnät
  • GT, Grimgarn
  • LL, Långrevar

Du kan få tillstånd att fiska med flera redskapsgrupper. För att du som fiskar med bottentrål lättare ska kunna matcha dina fångster med dina fiskemöjligheter tillåts du även att fiska med bottentrål försedd med artsorterande rist.

Ansök före 1 november

Ansökan ska skickas in till Havs- och vattenmyndigheten mellan 1 juli och 1 november året innan du planerar att starta ditt fiske. Fiskelicensinnehavaren ska stå som sökande på ansökan.

Havs- och vattenmyndigheten gör en samlad bedömning utifrån flera faktorer när vi tar beslut om nya fisketillstånd. Bland annat tittar vi på:

  • hur stor kvoten är och hur den ändrats från föregående år
  • hur mycket av kvoten som fiskats upp tidigare år
  • hur den biologiska rådgivningen från Internationella havsforskningssekretariatet (Ices) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ser ut för den aktuella arten

Beslut om nya ansökningar fattas under det första kvartalet för det år ansökan gäller. Det kan dröja längre om kvoterna inte blir beslutade i tid. Kvoterna förhandlas både inom EU och mellan EU, Norge och Storbritannien. När alla förhandlingar är klara fastställs den svenska kvoten och först då kan vi bedöma om det finns utrymme att bevilja nya tillstånd.

Beslut om demersala fiskemöjligheter visar hur mycket du får fiska

Du som beviljas fisketillstånd för fiske med torskfångande redskap får även ett fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter. Tillståndet anger hur stor kvantitet du får fiska av olika arter. Kvantiteten ändras årligen utifrån den kvot som Sverige tilldelas.

De individuella demersala fiskemöjligheterna kan överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. Syftet är att underlätta för yrkesfiskare att matcha sina fiskemöjligheter med de faktiska fångsterna. Läs mer på Årliga demersala fiskemöjligheter.

Infiskningskravet är 1000 kg

Beslut om fisketillstånd gäller för ett kalenderår. För att ditt tillstånd ska förnyas ska du ha fiskat och rapporterat in minst 1000 kg fångst med de redskap du beviljats tillstånd för mellan 1 januari till och med 30 november. Om du fiskar med passiva redskap räknas samtliga fångster under perioden. Fiskar du med aktiva redskap räknas bara fångster av de arter som fördelats i ditt beslut om demersala fiskemöjligheter. Kravet gäller för respektive område.

Uppfyller du kravet skickas ett nytt beslut ut till dig automatiskt före årsskiftet. Du behöver inte ansöka om att förnya ditt tillstånd. Har du inte uppfyllt kravet skickas en kommunicering ut och du får möjlighet att kommentera varför fisket inte bedrivits som planerat.

Ändra i ditt fisketillstånd

Om någon av uppgifterna som står på tillståndet ändras behöver du skicka in en ansökan om att ändra i ditt fisketillstånd. Vår handläggningstid är ca två månader.

Publicerad: 2018-02-15
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion