Hitta på sidan

Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet

Du behöver särskilt tillstånd för trålfiske i trålområde B. 2.7-2.13 Skelleftebukten-Skötgrönnan i Östersjön (siklöjetillstånd). Endast en fysisk person (inte företag) kan beviljas tillstånd.

Tillstånden gäller mellan den 20 september – 31 oktober varje år och du som fiskelicensinnehavarna behöver årligen ansöka skriftligen om att få bedriva fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet.

Ansök på anvisad blankett och skicka till länsstyrelsen i ditt hemlän. Länsstyrelsen skickar sedan, med sitt yttrande, ärendet vidare till Havs- och vattenmyndigheten för vidare handläggning. Beslutet får du av oss.

Förnyat tillstånd

Om resurssituationen tillåter, beviljas en ansökan om förnyat tillstånd för dig som:

  1. föregående år har haft och nyttjat ditt siklöjetillstånd
  2. bedriver ett regionalt baserat fiske grundat på ditt fasta driftsställe.

Nyetablering

Om resurssituationen tillåter, får en ansökan om tillstånd för trålfiske efter siklöja också beviljas till dig som tidigare inte bedrivit sådant fiske, men som bedrivit annat fiske med stöd av fiskelicens under minst fem månader per år under de två senaste kalenderåren före ansökan.

Vid prövningen av flera ansökningar från fiskelicensinnehavare som tidigare inte bedrivit trålfiske efter siklöja, ska HaV göra följande prioritering:

  • Förutsättningar för den sökande att bedriva ett regionalt baserat fiske grundat på fiskelicensinnehavarens fasta driftsställe.
  • Det aktuella fiskets betydelse för den sökandes totala ekonomi.
  • Fiskarkårens åldersstruktur i det fall flera sökande uppfyller samtliga övriga kriterier likvärdigt.

Övrigt

Vid byte av skrov eller fiskelicensinnehavare på fartyget inför och under tillståndsperioden ska ansökan ske om nytt siklöjetillstånd. Observera att om fiskelicensen upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även siklöjetillståndet.

Publicerad: 2017-07-06
Granskad: 2018-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion