Trålfiske efter siklöja

Hitta på sidan

Fisket efter siklöja med trål sker på senhösten i anslutning till fiskens lek i Norrbottens skärgård. Siklöjan fiskas för sin rom och landas i hamnar i närheten av fiskeområdena. Romen från fisket efter siklöja var det första livsmedlet i Sverige som fick en skyddad ursprungsbeteckning av EU.

Regler för fiske av siklöja

Trålfiske efter siklöja får bedrivas från och med 20 september och fram till 31 oktober, eller till dess att HaV beslutar att stoppa fisket. Högst 40 tillstånd får medges per år.

Siklöjan är inte kvoterad av EU utan förvaltas nationellt och trålfisket regleras med ett särskilt trålfisketillstånd. Inför varje års fiske beställer HaV en biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) som ligger till grund för HaV:s beslut om tillstånd och fiskets omfattning.

Fisket regleras dessutom med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar. Dessa regleringar, utöver de som framgår av föreskrifterna, läggs som villkor i tillstånden varje år efter samråd med fiskets organisationer inom ramen för en samförvaltning. Varje år sker en dialog mellan fiskets organisationer, SLU Aqua och HaV efter att den biologiska rådgivningen har levererats. Mot bakgrund av rådgivningen diskuteras vilka anpassningar som behöver vidtas på kort och lång sikt utifrån siklöjans beståndsutveckling.

Om siklöjan och beståndets utveckling

Siklöjan lever pelagiskt i stim. På sommaren är siklöjan spridd över större områden i främst Bottniska viken men på hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka. Liksom för många andra pelagiska fiskarter påverkas rekryteringen starkt av födotillgång och klimatfaktorer varför reproduktionsframgången varierar mycket från år till år.

Trålfiskets utveckling följer i stort sett beståndets utveckling. Efter en nedgång under slutet av 1990-talet ökade fångsterna av siklöja fram till år 2004, och minskade därefter fram till 2008 för att sedan öka igen. År 2014 och 2015 fångades 1 550 ton siklöja, vilket är de största noterade landningarna sedan trålfisket inleddes på 1960-talet och drygt sex gånger så mycket siklöja som bottenåret 1998.

Mer om siklöja och hur beståndet mår

Publicerad: 2019-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion