Siklöja

Hitta på sidan

Siklöja (Coregonus albula) finns i djupa insjöar i hela landet, samt allmänt i Bottenviken. Den förekommer även i Medelpads och Ångermanlands kustvatten i anslutning till de stora älvarna.

Siklöja. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

I sötvatten omfattar siklöjans utbredningsområde knappt två tredjedelar av Sveriges yta och förmodas ha styrts av högsta kustlinjen och en svag vilja att migrera uppströms. Det innebär att den finns i Syd- och Mellansverige samt i de södra och östra delarna av Norrland. Dessutom är siklöja allmänt förekommande i Bottenviken.

I sjön Fegen finns ekotypen vårsiklöja.

Lek

Leken sker från oktober till december på sand- och grusbottnar på varierande djup. Då ynglen kläcks fram på våren är det kritiskt med tillgång på rätt föda.

Vandringar

På sommaren är siklöjan spridd över Bottenviken och på hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka. Vandringarna är sällan längre än tio mil.

I stora sjöarna vandrar siklöjan till lekplatser med lämplig miljö. Sommartid och tidig höst kan även temperatur styra vandringar då vuxna siklöjor föredrar djupa fjärdar med kallare vatten.

Ålder och storlek

I Bottenviken blir siklöjan könsmogen vid 1–3 års ålder och i stora sjöarna vid 2–3 års ålder.

Siklöjan kan bli 12–14 år och vanligen 15–20 cm, sällan över 30 cm. Siklöjan i Mälaren är betydligt större än i Vänern och Vättern.

Levnadssätt

Arten lever pelagiskt (i den fria vattenmassan) i stim. Födan består av planktoniska kräftdjur och insektslarver. Tillväxten varierar mellan områden. Liksom för många andra pelagiska fiskarter påverkas rekryteringen starkt av födotillgång och klimatfaktorer varför reproduktionsframgången varierar mycket från år till år.

Fiskeregler, tillstånd och förvaltning

Vänern

Fiske i Vänern är förbjudet med nät efter siklöja 1 september–16 oktober och 18 december–31 december. Från och med den 17 oktober till och med den 17 december får nät med en maskstorlek understigande 33 mm inte användas. Maximal nätlängd per fiskare och dygn är 1 400 m. Trålning är förbjudet sedan 2006.

Vättern

Fiske i Vättern efter siklöja är förbjudet 15 november–31 december för en del av sjön.

Mälaren

Fiske i Mälaren med nät efter siklöja är förbjudet dels 1 september–14 oktober och dels 16 november–15 juni.

Östersjön och Bottenviken

Siklöjan i Bottenviken är en nationellt förvaltad art. Regler för fiske med trål efter siklöja ger de yttre ramarna för fisket. Trålen måste vara utrustad med selektionspanel och inte ha mindre maskstorlek än 26 mm. Trålningen sker på hösten, med start den 29 september och slut 31 oktober. Högst 40 tillstånd får finnas samtidigt i hela Bottenviken, men bara 35 tillstånd har delats ut sedan 2007. Detaljerade fiskeområden och tider bestäms årligen av yrkesfiskarna genom egenförvaltning.

Mer information

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för siklöja. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av siklöja 2017 per Ices-rektangel och sjö. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion