Vårsiklöja

Hitta på sidan

I Sverige finns två ekotyper av siklöja – den vanliga siklöjan och vårsiklöjan (Coregonus albula morphotype trybomi) som enbart finns i sjön Fegen. Vårsiklöjan är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Vårsiklöja. Illustration.

Illustration: Iduns kokbok CC.

Utbredning

Vårsiklöjan är en ekotyp av siklöja och upptäcktes första gången år 1903 i Stora Hålsjön i Västergötland. Därefter upptäcktes den i:

  • Ören i Småland 1909
  • Åsunden i Västergötland 1939
  • Fegen i Halland och Småland 1960.

I dag förekommer den med stor sannolikhet endast i Fegen.

Motsvarande vårlekande ekotyper finns även i Finland, Ryssland och Tyskland.

Utseende och lek

Det är i princip omöjligt att skilja ekotyperna åt på yttre karaktärer men vårsiklöjan har något färre antal gälräfständer. Det som skiljer arterna åt är att siklöjan leker på hösten (oktober–december) och vårsiklöjan på våren (april–maj).

Genetiska analyser visar att ekotyperna skiljer sig åt. Dock är den höstlekande och vårlekande siklöjan i Fegen mer genetiskt lika varandra än de är med siklöjan i andra sjöar. Därför betraktas vår- och höstlekande siklöja inte som två arter, utan ekotyper inom artkomplexet Coregonus albula.

Levnadssätt

Vårsiklöjan förekommer endast i näringsfattiga och djupa klarvattenssjöar. Leken sker på relativt djupt vatten (20–30 meter) och triggas av ökande dagslängd och stigande vattentemperatur.

Båda ekotyperna är pelagiska men vårsiklöjan tycks leva betydligt djupare än siklöjan under hela året. Yngre vårsiklöjor äter enbart plankton men dieten komplitteras senare med bottendjur och större kräftdjur.

Hot och status

Eftersom vårsiklöjan tidigare antogs vara en egen art och att den under de senaste decennierna försvunnit från Stora Hålsjön, Åsunden och Ören, blev vårsiklöjan år 2000 rödlistad som akut hotad i sjön Fegen.

Eftersom vårsiklöjan inte kan betraktas som en egen art har Artdatabanken ändrat hotstatus från akut hotad till Ej tillämplig.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion