Information om laxfiske i Östersjön

Hitta på sidan

Här finns information om regler som gäller främst för yrkesfiske efter lax i Östersjöns delområden 29N-31, terminalfiskeområdena samt i Umeälvens fredningsområde för 2022.

Inget laxfiske i södra Östersjön

EU har beslutat att riktat fiske efter lax under 2022 inte får bedrivas söder om norra delområdet 29 (latitud 59 30 N).

Mer information om de bestämmelser som årligen beslutas av EU vad gäller kvoter och begränsningar för fiske efter lax finner du här: Läs kvotförordningen för Östersjön

Startdatum för laxfiske under 2022

 • Starttiden söder om latitud 62̊ 55´N är 1 maj.
 • Starttiden för yrkesfisket efter lax är 17 juni norr om latitud 62̊ 55´N, undantaget är Umeälvs fredningsområde där fisket startar 1 juli.
 • Starttiden för fritidsfiske efter lax med fasta fällor är 1 juli norr om latitud 62̊ 55´N. Om inte fisket är stoppat på grund av kvotsituationen. Undantaget är Torne älvs havsområde där även fritidsfiskare får börja fiska 17 juni.
 • Söder om latitud 59°30′N är riktat fiske efter lax förbjudet.

Laxkvoten för 2022

Sveriges laxkvot för 2022 har minskat jämfört med tidigare år, vilket påverkar fördelningen av kvoten. HaV:s målsättning har varit att fördela kvoten så att de svaga laxbestånden ska kunna stärkas. HaV har därför styrt fisket mot bestånd med odlad lax och lax från starka vildlaxbestånd.

Fördelningen av kvoten tillsammans med starttider innebär ett ökat skydd för laxbestånden i särskilt Ljungan och Vindelälven. Det innebär också förbättrade möjligheter för yrkesfiskare i främst Väster- och Norrbotten att fiska med fasta redskap efter t.ex. sik före den 1 juni. Men eftersom föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022 kan yrkesfiskarna i Väster- och Norrbotten först använda den utökade möjligheten till fiske på våren till fiskesäsongen 2023.

En skillnad från tidigare års fördelning av laxkvoten är att ingen särskild kvot har avsatts för Ume älvens fredningsområde och inte heller för terminalfiskeområdena. Flera anledningar ligger till grund för beslutet, det handlar om att den minskade kvoten i kombination med att andelen återvandrande lax för lex i Vindelälven bedöms vara fortsatt låg. Det handlar också om svårigheter att följa upp och kontrollera små fiskekvoter i ett ytterst begränsat område.

Läs mer om ändrade regler för fiske av lax i Östersjön, fiske med fasta redskap och för fiske i Ljungans fredningsområde.

Tillgänglig laxkvot per område.

Område

Antal laxar

Delområde 31*

16 690 st

Delområde 30**

4 000 st

Delområde 22-29***

100 st

*Laxfisket i delområde 31 stoppas när antalet landade laxar närmar sig 13 000 laxar. Vid beslut om fiskestopp kommer även ett öppningsdatum att sättas när fisket kan återöppnas på resterande del av kvoten.

**HaV avser att stoppa fisket i del område 30 vid 3 600 laxar för att senare kunna öppna för fiske på resterande del av laxkvoten.

***Riktat fiske efter lax är inte tillåtet söder om latitud 59°30′N så denna kvot är avsedd för bifångster inom annat fiske.

Uppföljningen av laxkvoten hittar du på sidan Uppföljning laxkvot.

I FIFS 2004:25 hittar du fördelningen av laxfisket.

Ändrade bestämmelser för fiske av lax i Östersjön samt fiske med fast redskap

 • Mängden fasta fällor som en fiskare utan fiskelicens (fritidsfiskare)får använda har begränsats till 2 fasta fällor per person. Det gäller för ICES delområde 30 och 31 , norr om latitud 60̊ 30’ N.
 • Möjlighet för Länsstyrelsen att ge tillstånd för fiske med två fasta redskap efter andra arter än lax till och med 31 maj. Denna möjlighet blir i praktiken inte användbar för än under 2023 eftersom bestämmelserna träder i kraft den sista maj.
 • Bestämmelser om hur anordningar som fångar fisk får vara anslutna till ledarmar, när fiske inte är tillåtet, utökas till att gälla både ICES delområde 30 och 31 , norr om latitud 60̊ 30’ N.
 • I Ljungans och Selångersåns fredningsområde är endast handredskapsfiske tillåtet och fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Dock får fångst ske av öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt, det vill säga att fisken har odlats och satts ut i en älv.

Nytt sätt att fångstrapportera

I år har Havs- och vattenmyndigheten lanserat en ny e-tjänst för fångstrapportering (EFR) som ersätter E-journal för fartyg under 10 meter. EFR är främst anpassat för digital rapportering via en mobiltelefon eller surfplatta. Det går givetvis att använda en dator och att växla mellan den och en mobil enhet för samma fångstrapport. då uppgifterna sparas automatiskt. För laxfisket finns en särskild funktion för förhandsanmälan om landning. Den kan hanteras och justeras direkt i e-tjänsten utan att behöva ringa till FMC och kopplas ihop med fångstrapporteringen.

De med användarkonto till e-journal har behörighet till den nya e-tjänsten EFR och använder samma uppgifter för inlogging eller mobilt BankID/Freja eID.

Läs mer om hur du hittar till EFR.

Landningsskyldighet och undantag

Från den 1 januari 2021 upphörde det tidigare undantaget från landnings­skyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla. EU kommissionen har den 22 juni 2021 beslutat om att medge undantag från landningsskyldigheten för lax med fasta redskap med hög överlevnad vid frisläppande men med vissa begränsningar av hur mycket lax som får frisläppas. Det innebär att landnings­skyldigheten inte gäller för lax som fångas i fasta redskap som är skonsamma där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up fälla som försetts med vittjanspåse.

Används en push up fälla utan vittjanspåse (redskapskod 845) så gäller landningsskyldigheten. Det innebär att all lax som fångas med det redskapet ska landas och avräknas kvoten och att redskapet inte får användas när laxfiske inte är tillåtet. Reglerna om landningsskyldighet och utkast av lax gäller fram till den 31 december 2023 varefter EU-kommissionen kommer att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett nytt beslut om vilka redskap som kan medges undantag från landningsskyldigheten.

Den mängd lax som får frisläppas från redskap som är undantagna från landningsskyldigheten är högst 8 % av det nationella nyttjandet av laxkvoten vilket för Sveriges del bedöms vara en utkastkvot på ca 1 600 laxar. Det möjliggör i sin tur att sådana redskap kan vara tillåtna att fiska med enligt den nationella lagstiftningen, trots att det är förbjudet att fånga lax, så länge utkasten av lax inte överstiger utkastkvoten.

När fiske efter lax är stoppat, men det fortsatt är tillåtet att fiska efter andra arter med redskap som är undantagna från landningsskyldigheten, är det viktigt att redovisa den lax som återutsätts.

Utsättning av redskap

Vid fiske med fasta redskap norr latitud 60 30 N får fiskhuset, eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk eller stänga inne fisk, inte till någon del anslutas till ledarmarna under tid då fiske är förbjudet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fälla med vittjanpåse ska vittjanpåsen vara fast ansluten till redskapet under tid då fiske bedrivs och utformad på ett sätt som medför skonsam vittjning utan att den fångst som ska frisläppas i vattnet hanteras ovanför vattenytan.

Innan påbörjat fiske ska du som fiskar i delområde 31 eller i direkt anknytande sötvattensområde anmäla positioner för de fällor som du kommer använda i fisket.

Om bestämmelser för utsättning av fasta redskap i Torneälvens fiskeområde hittar du i 2:a kapitlet i fiskeförordningen.

Kontroll av laxfisket

Havs- och vattenmyndigheten, (HaV) och Kustbevakningen har ett delat ansvar för kontrollen av det svenska laxfisket. Kustbevakningen ansvarar för kontroll till sjöss (till exempel redskapskontroller) medan HaV ansvarar för kontroll i land, vilket omfattar både landnings- och handelskontroll samt administrativ kontroll som sker baserat på inkomna uppgifter.

Kontrollen är en viktig del i arbetet med att validera rapporterade uppgifter, vilket i förlängningen leder till en korrekt kvotuppföljning.

De kontrollanter som utför landningskontroller och gör hamnbesök i samband med årets laxfiske kommer att ha tillgång till kroppsburen kamera. Kamerorna används i ett förebyggande syfte för att skapa en tryggare arbetssituation. De sätts enbart på om kontrollanten bedömer att det är nödvändigt och informerar i dessa fall om det.

HaV följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder vid kontroll. Våra kontrollanter kommer att ha tillgång till korrekt skyddsutrustning anpassat efter situation. Vid en kontroll så är det framförallt viktigt att avståndet hålls mellan kontrollanterna och besättningen. Att hålla avstånd och vara försiktig bygger på ömsesidig respekt.

Anmälningar

Laxfisket, beroende på var det bedrivs, omfattas av två typer av anmälningar. Dels ett krav på att anmäla laxfällornas positioner och dels ett krav på att förhandsanmäla ankomst till hamn med lax.

Anmälan om laxfällans position

Senast dagen innan du påbörjar ditt fiske ska du anmäla var du placerar dina fällor. Eftersom reglerna skiljer sig åt vid olika tidpunkter och områden, är det viktigt för kontrollmyndigheterna att veta var fällorna är placerade. Uppgifter om redskapens position ligger också till grund för att kontroll kan genomföras som säkerställer att fisket sker enligt gällande regelverk.

Nej, inte alla. Du ska endast anmäla fällornas position till HaV om du som licensinnehavare fiskar efter lax i delområde 31, samt i angränsande sötvattensområden, med fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter.

 • Du anmäler positionerna för dina fällor via ett formulär som finns tillgängligt när du loggar in på Mina Sidor.
 • Du gör en anmälan per fälla och anger positionen i grader och minuter med två decimaler (NN° NN,NN). När du fyller i dina uppgifter kan du kontrollera på kartan bredvid inmatningen att positionen stämmer med verkligheten. Du kan även se positioner när du klickar på kartan för att hitta rätt placering.
 • När du trycker på spara samlas dina uppgifter i en tabell nedanför inmatningsfältet.
 • Om du flyttar en fälla eller tar upp den helt, måste du redigera dina uppgifter. Det gör du genom att ta bort den gamla anmälan och gör en ny inmatning för en ny position.
 • Anmälningarna gäller för den här säsongen. Nästa år gör du nya anmälningar för dina fällor.
 • Om du inte har inloggningsuppgifter till Mina Sidor, eller om inloggningen krånglar, vänder du dig till Lena Thorsell.
 • Här hittar du mer detaljerade instruktioner för hur du anmäler dina fällor på Mina Sidor. Pdf, 258.3 kB.

Förhandsanmälan om ankomst till hamn med lax ombord

Om du ankommer hamn med minst en fångad lax ombord måste du göra en förhandsanmälan. En förhandsanmälan innebär att du på förhand anmäler när och var du tänkt komma in och hur många laxar du har ombord. Den här anmälan är en förutsättning för att en landningskontroll ska kunna ske, och HaV ser allvarligt på en överträdelse gällande utebliven förhandsanmälan.

Genom att antalet laxar anges i anmälan kan infiskningen följas närmare i realtid. Vid en kontroll verifierar fältkontrollen dina uppgifter om antalet laxar i din förhandsanmälan. Uppgifterna kan även kontrolleras mot den rapportering som du senare gör i din elektroniska kustfiskejournal eller loggbok. Detta är en viktig del i arbetet med att validera fångstuppgifter, vilka ligger till grund för en korrekt kvotuppföljning.

Viktigt att tänka på när du gör din förhandsanmälan är att du anger rätt tid, rätt plats och rätt fartyg, och att du kommer ihåg att komplettera anmälan med antal laxar om du gjort din anmälan innan du vittjat.

Förhandsanmälan och eventuella justeringar lämnas direkt i e-tjänsten EFR eller per telefon till FMC på 0771 – 10 15 00. Välj knappval # 1 Anmälningar.

Fartyg som ankommer hamn med lax ombord som fiskats i följande områden ska förhandsanmäla sin ankomst:

 • område 30 och 31 med fasta redskap,
 • sötvattensområden vilka angränsar till delområde 31

Observera att under 2022 är det endast tillåtet att fiska riktat efter lax i området norr om latitud 59°30′N.

 • Du kan göra din anmälan så tidigt som du önskar, exempelvis innan du åker ut för att vittja, men senast 2 timmar innan du beräknar ankomma hamn med fångst ombord.
 • Du får inte ankomma tidigare än den tid som du anger i din anmälan och inte heller mer än 1 timme efter den tid som du anmält.
 • Om du vill ankomma tidigare än angiven tid kan du kontakta FMC och fråga om det går att komma in tidigare. FMC kontaktar då fältkontrollen som tar beslut vid varje enskilt tillfälle.
 • Fartygets distriktsbeteckning
 • Klockslag för ankomst till hamn
 • Koordinater för ankomsthamnen i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (WGS84-format). Till exempel: 63°41,97’N 20°20,80’E
 • Antal laxar – Om du förhandsanmäler innan du vittjat dina redskap måste du komplettera anmälan med antal laxar senast innan du ankommer hamn. Uppgiften om antal laxar behöver inte vara exakt. En differens på 20 procent jämfört med vad som slutligen landas är tillåten.

Om du rapporterar i den nya e-tjänsten (EFR) kan själv skicka in samt uppdatera din föranmälan med fångst direkt i EFR eller ringa in dina uppgifter till FMC. Rapporterar du i e-journalen kan du inte skicka din förhandsanmälan digitalt utan måste ringa in dina uppgifter.

Rapportering av laxfiske

Från och med 1 april 2022, finns möjligheten för de som idag ska rapportera kustfiskejournalen elektroniskt, att istället nyttja den nya e-tjänsten (EFR). Den används med fördel på en smarttelefon eller surfplatta, men fungerar även på en dator. Den nya e-tjänsten erbjuder en rad möjligheter som inte finns i e-journalen. Utöver fångstrapportering kan EFR-användaren både skicka in och själv hantera förhandsanmälan elektroniskt, såsom att annullera eller komplettera förhandsanmälan.

Mer information om e-tjänsten EFR.

Fartyg under 10 meter ska rapportera i elektronisk kustfiskejournal. HaV uppmanar alla att nyttja den nya e-tjänsten (EFR). Läs mer om EFR här.

Alternativet till att rapportera i den nya E-tjänsten är att fortsatt rapportera i E-journalen (Manual e-journal)  Pdf, 832.4 kB.För att få tillgång till e-journalen måste du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du kontrollerar att ditt användarnamn och lösenord fungerar i god tid innan laxfisket startar.

Är fartyget 10 -11,99 m rapporterar du i pappersloggbok Pdf, 315.5 kB..

Fartyg >12 meter rapporterar i elektronisk loggbok Pdf, 2.3 MB. (vCatch).

Fångst från sötvattensområden rapporterar du i fångstrapport för inlandsfiske. Pdf, 217 kB.

 • Rapportering av laxfisket för de som ska redovisa i elektronisk kustfiskejournal ska ske senast två dagar efter den dag då redskapet vittjades.
 • Om rapportering sker i pappersloggbok ska den skickas eller lämnas till HaV senast 48 timmar efter landning.
 • Rapportering i den elektroniska loggboken ska ske efter varje fiskeaktivitet, och senast innan ankomst till hamn.
 • Blanketten Rapport för inlandsfiske Pdf, 87.7 kB. skickas till HaV efter avslutad säsong, dock senast 31 januari påföljande år.
 • I den elektroniska kustfiskejournalen ska varje fiskeresa rapporteras separat, det vill säga som en ny fiskeinsats. Varje rapporterad resa ska kopplas ihop med den förhandsanmälan du gjorde för den specifika resan.
 • Använder du E-journalen (gamla systemet) gör du detta genom att i rapporteringen ange det anmälningsnummer som genererades när du förhandsanmälde via telefon till FMC. Numret följer automatiskt med till E-journalen där du väljer rätt nummer från en lista.
 • Använder du den nya E-tjänsten (EFR) för din rapportering, kopplas din förhandsanmälan ihop med respektive fiskeresa automatiskt. Detta sker oavsett om du väljer att ringa in din förhandsanmälan till FMC eller om du gör den digitalt.
 • Du måste ange om den lax du redovisar är fettfenklippt eller vild. Det gör du genom att dela upp fångsten på två rader och på rad som avser fettfenklippt lax klickar du på rutan ”fettfenklippt”. Observera att du alltid ska klicka i rutan fettfenklippt även om du endast fångat sådan lax. Om du fångat vild lax lämnar du rutan omarkerad (se sidan 12 i manualen). Pdf, 832.4 kB.
 • Lax ska alltid anges i antal och kilon.
 • Observera att om du bedriver annat fiske under samma period som laxfisket ska även dessa arter och redskap rapporteras elektroniskt i samma e-journal som laxen. Det är inte möjligt att rapportera både elektroniskt och via papper för samma period.
 • Sälskadade redskap redovisas som en separat fiskeaktivitet utan fångst (se sidan 13 i manualen för E-journal). Pdf, 832.4 kB.
 • Använd koden ROV och redovisa den redskapsmängd (meter eller antal) som har sälskador. Informationen används bland annat vid beräkning av sälskadeersättning och är viktig att rapportera i samband med rapporteringen av fisket.
 • Sälskadad fångst rapporteras som utkast men med koden ROV. Sälskadad fångst omfattas inte av landningsskyldigheten och kan därför kastas ut. 
 • Vid redovisning med EFR fyller du i skadad mängd i specifika fältet för Rovdjursskadat under Uppgifter om redskapet, alternativt kvantitet (kg/st) på den art som är sälskadad under Fångst i redskapet.

Övrigt

 • Om du har laxfällor i havet och i sötvattensområde kan du inte vittja dem på samma fiskeresa. Det beror på att laxen som fångas i havet är kvoterad och HaV behöver därför säkerställa att havsfångad lax inte blandas ihop med den som fångas i sötvattensområdet.
 • Tänk också på att rapporteringen skiljer sig åt beroende på om laxen är fångad i hav eller inte. Laxen från sötvattensområden ska rapporteras i fångstrapport för inlandsfiske och den ska inte rapporteras i avräkningsnotan.

Två nya redskapskoder har lagts till i redskapsbilagan. Det är:

 • 846 Push up med vittjanpåse
 • 838 Sill-/strömmingryssja/push upp, vittjanpåse

Vittjanpåsen är en lång knutlös nätpåse, liknande en trålslang, fäst vid fiskhuset öppning för tömning av fångsten. Vittjanpåsen ligger i vattnet när fiskhuset höjs och fisken leds in i vittjanpåsen utan att hamna ovan vattenytan i fiskhusets hårda låda.

Om någon av dessa redskap används ska tillhörande koder användas.

Om du rapporterar i eloggbok finns de nya koderna tillgängliga när du uppdaterar klienten och listorna till den senaste versionen.

 • Alla laxfällor ska vara märkta med fullständigt för- och efternamn och adress eller telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som Länsstyrelsen tillhandahåller.
 • Båtar som används vid fisket ska även de vara märkta med distriktsbeteckning.
 • När fisk transporteras från landningsplatsen till en fångstmottagare eller till en annan hamn för vägning ska den åtföljas av ett transportdokument som ska skickas in till HaV senast 48 timmar efter lastning (ladda ned transportdokument Pdf, 151.4 kB. och anvisning för blanketten Pdf, 93.8 kB. ).
 • OBS! Om laxen ska transporteras till annan medlemsstat ska en kopia på transportdokumentet även skickas till behöriga myndigheter i den medlemsstat där försäljning ska ske.
 • Lax som transporteras till Finland ska vara räknad och vägd innan den passerar gränsen.
 • Transportdokumentet kan också skickas in elektroniskt innan transporten påbörjas. Ta en bild på dokumentet och skicka med e-post till: dokumentation@havochvatten.se. Om dokumentet skickas elektroniskt innan transport måste inte dokumentet följa med transporten.

När fångsten landats ska den även vägas. Vid vägning av fångst ställs krav på en godkänd våg som uppfyller Swedacs krav.

En godkänd våg ska vara märkt och plomberad. För mer information se våra informationssidor om vägning.

Publicerad: 2014-05-28
Uppdaterad: 2022-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion