Torsk - regler för yrkesfiskare

Hitta på sidan

Här hittar du information om regler, Nationell torskplan samt ändrade regler för trålfiske i Skagerrak och Nordsjön.

Nationell plan för att undvika torskfångster

HaV har i föreskrifter beslutat om vissa ändringar i en så kallad nationell plan för Skagerrak och Nordsjön för att undvika torskfångster, i enlighet med EU-förordning ((EU) nr 2021/92). Förslag till nationell plan har tagits fram i samråd med Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO). Sedan 15 augusti 2020 gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Föreskrifterna gäller för svenska fiskare och träder i kraft den 1 juli 2021. Danska och norska fiskare följer regler i motsvarande nationella planer och övriga gällande EU-regelverk.

Enligt vetenskaplig utvärdering innebär reglerna i den nationella torskplanen en minskning av torskfångster med 32 procent för ingående redskap och med 20 procent i förhållande till all svensk torskfångst. Den nationella planen bedöms bidra till att hålla fångst av torsk inom nivåer för maximal hållbar avkastning (MSY) för svenskt fiske och bidra till målen i Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets strategi för hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk bland annat vad gäller att eftersträva en konkurrenskraftig och lönsam fiskenäring inom ekosystemens bärkraft.

Läs mer om kopplingen till strategin för ett hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.

Följande ändringar gäller från 1 juli 2021

karta över område där nationell plan för torsk införts

Områden i Skagerrak och Nordsjön som ingår i den nationella planen. Karta från Lantmäteriet. Klicka för större bild.

Nationell plan för att undvika torskfångster

Den nationella planen omfattar de geografiska områden och redskapskategorier som anges i EU-förordning och är aktuella för svenskt fiske med de redskap som omfattas av EU-regleringen. Det innebär att hela Skagerrak och EU-vatten i Nordsjön norr om latitud 57°00′00″ N, omfattas av den nationella planen. På övrigt EU-vatten i Nordsjön gäller liksom tidigare regler enligt EU-förordningar.

Vilka redskap omfattas av planen?

De redskaps som omfattas är bottentrål och not/vad med en minsta maskstorlek på minst 70 mm i Nordsjön eller minst 90 mm i Skagerrak, samt långrev .

Regler i den nationella planen

Tillåtna redskap

Alla vatten:

 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek om minst 100 mm:
 1. trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp.
 2. förhöjd underteln (0,6 m).
 3. horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.
 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 70 mm i Nordsjön och 90 mm i Skagerrak och mindre än 100 mm:
 1. horisontell sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.
 2. Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.
 3. sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

Område 1 och 2:

 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek om minst 100 mm:
 1. trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp.
 2. förhöjd underteln (0,6 m).
 3. horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.
 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 70 mm i Nordsjön och 90 mm i Skagerrak och mindre än 100 mm:
 1. horisontell sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.
 2. Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.
 3. sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

Område 1 och övrigt vatten i dansk ekonomisk zon och danskt territorialvatten:

Snurrevad med 120 mm diagonalmaska (redskapskod 221 och 222). I övrigt gäller ovanstående regler för område 1 och ”alla vatten”.

Tillåtna redskap

Alla vatten:

 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek om minst 100 mm:
 1. trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp.
 2. förhöjd underteln (0,6 m).
 3. horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.
 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 70 mm i Nordsjön och 90 mm i Skagerrak och mindre än 100 mm:
 1. horisontell sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.
 2. Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.
 3. sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

Område 1

 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek om minst 100 mm:
 1. trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp.
 2. förhöjd underteln (0,6 m).
 3. horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.
 • Fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 70 mm i Nordsjön och 90 mm i Skagerrak och mindre än 100 mm:
 1. horisontell sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.
 2. Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.
 3. sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

Redskap för utlåning hos vadbinderier

Inom ramen för arbetet med Selektivt och skonsamt fiske, som sker i samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, SLU och fiskenäring (producentorganisationer, enskilda fiskare och vadbinderier), så finns det möjlighet att låna en del tidigare utvecklade redskap hos vadbinderier samt få hjälp med riggning. Vänd dig till trålbinderierna för lån eller till HaV eller SLU om du har förslag på ytterligare redskap att tillverka för utlåning.

Sekretariatet för selektivt fiske

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet har tagit fram flera rapporter om selektivt fiske. Vänd dig till sekretariatet om du har förslag på redskapsprojekt.

Kvoter beslutas av EU

​Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I den förordning som beslutas (TAC-förordningen) kan även en del regler som hör ihop med fiskekvoterna beslutas. De redskapsregler som beslutats för Skagerrak och Nordsjön är förknippade med kvoten för torsk i området och syftar till att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk.

Havs- och fiskerifonden

Inom ramen för Havs- och fiskerifonden (EHFF), programåtgärder Investeringar inom fiske, finns möjlighet att söka medel för inköp av redskap.

Här kan du läsa mer om om detta på Jordbruksverkets hemsida.

Redskap - koder och beskrivningar

Koder och beskrivningar för redskap som finns i EU-förordningen.

Artsorterande rist

 • Redskapskod 351 om diagonalmaska i lyftet, även när ett seltra lyft förses med rist.
 • Redskapskod 306 om bara kvadratmaska i lyftet.

Plattfiskrist (horisontell)

Plattfiskrist (horisontell) med maximalt 50 millimeter spaltbredd, med oblockerat övre utsläpp för rundfisk (se länk nedan för specifikation i 90 millimeter trål).

 • Redskapskod 357

Seltra-panel

Seltra-panel med minst 300 millimeter fyrkantsmaska

 • Redskapskod 332, se FIFS 2004:36 bilaga 11 för utformning av redskapet, bland annat att sorteringspanelen ska sluta högst tre meter från bottenstroppen.

Som alternativ till redskapen i EU-förordningen får du använda redskapet nedan, vid fiske med bottentrål med maskstorlek om minst 90 millimeter.

Lyft med 120 mm fyrkantsmaska

Minst sex meter av lyftet, räknat från bottenstroppen, ska utgöras av fyrkantsmaska av typen knutlös Bacomamaska med minst 120 mm maskstorlek. Vid tillverkning beställs med fördel knutlös Bacomamaska på 127 mm, vilken vanligtvis tillverkas i gult material idag.

 • Redskapskod 356
Trål - Lyft med 120 mm fyrkantsmaskaFörstora bilden

Lyft med 120 mm fyrkantsmaska. Klicka på bilden för att se den i större format

Koder och beskrivningar för redskap som finns i EU-förordningen.

Trål med minst 600 millimeter maskstorlek i trålens kropp.

Schematisk skiss som utgår ifrån de studier som provat ut redskapet finns i bilaga.

Förhöjd underteln (0,6 m)

Bild som visar hur underteln lyfts från bottenstället i de studier som legat till grund för beslutet finns i bilaga (figur 2).

 • Redskapskod 354

Horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.

Funktionen med den horisontella separationspanelen är att torsk ska selekteras ut i den under delen av trålen då beteendet för torsk är att söka sig nedåt. Utselektering kan ske antingen genom en selektionspanel med stora maskor i undersidan av trålen (300 mm fyrkantsmaska) eller genom motsvarande stora maskor i ett nedre lyft.

Se exempel i bilaga på redskap enligt den här principen som utprovats inom ramen för ”Selektivt och skonsamt fiske”.

 • Redskapskod 355

Gemensam strategi

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har nyligen i gemensamt regeringsuppdrag tagit fram en strategi och tre sektorsspecifika handlingsplaner för hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.

Strategin innehåller tre målområden:

 • väl förvaltade och fungerande ekosystem
 • konkurrenskraft,lönsamhet och sociala värden
 • kunskap och kommunikation.

Den nationella planen för att undvika torskfångster bidrar till strategins mål.

Målområde 1

När det gäller målområde 1, väl förvaltade och fungerande ekosystem, så bidrar den nationella planen för undvikande av torskfångster till att hålla fångst av torsk inom nivåer för maximal hållbar avkastning (MSY), när det gäller svensk kvot av torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön. Enligt vetenskaplig utvärdering innebär reglerna i den nationella torskplanen en minskning av torskfångster med 32 procent för ingående redskap och med 20 procent i förhållande till all svensk torskfångst. Sammantaget bedöms de tekniska och geografiska reglerna i den nationella planen minska fångst av torsk betydligt, och minska fisketrycket på juvenil torsk.

Målområde 2

När det gäller målområde 2, konkurrenskraft, lönsamhet och sociala värden, så har företrädare för berörd yrkesfiskenäring, genom producentorganisationen SFPO, deltagit i beredning av nationell plan för undvikande av torskfångster. HaV har på så vis eftersträvat delaktighet av fiske i utformning av regelverket vilket ökar acceptans för regelverket och bidrar till ökad regelefterlevnad inom yrkesfiske.

Den nationella planen innebär att hänsyn tagits till svenskt fiskes bedrivande och kvotsammansättning och bidrar därmed till strategins mål att eftersträva en konkurrenskraftig och lönsam fiskenäring inom ekosystemens bärkraft.

Målområde 3

När det gäller målområde 3, kunskap och kommunikation ser vi att det underlag och den statistik över fångst och landning som vi kommer att få kommer att bidra till kunskap om selektivitet i dessa fisken. När det gäller detta målområde har även process med att ta fram den nationella planen föregåtts av pilotförsök med selektiva redskap som utförts av fiskare, och vi har löpande hållit täta samråd med SFPO och med SLU.

Publicerad: 2021-06-28
Uppdaterad: 2021-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion