Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Hitta på sidan

Här hittar du information, förbud och regler vid fiske av Signalkräfta.

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Var i Sverige får jag fiska och hantera signalkräfta?

Vi har infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får du fiska och hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut.

Öland, Gotland, norra Bohuslän, västra Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet.

Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområdet från den 1 juli 2020. De utpekade vattnen och villkoren för fisket framgår av föreskrifternas bilaga 2.

Hanteringsområde för signalkräfta.

Regler för fiske av signalkräfta

Signalkräftor som är mindre än 10 cm får inte fångas. De ska genast släppas tillbaka i vattnet på samma plats som de fångats.

Allmänhetens fiske i Vättern

Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och helg.

Regler för burarna

Du får fiska kräftor med bur och ha högst sex burar per person. Burar med en maskstorlek (sträckt maska) mindre än 50 mm ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter på 28 mm placerade i vardera sida av buren.

Burarna ska vara märkta med en fiskekula, minst 15 cm i diameter alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm i diameter. Fiskekulan ska vara vit, gul, orange eller röd och märkt med den fiskandes namn, adress och telefon, samt bokstaven F, för fritidsfiskare. Om du har en sump till din fångst måste du märka även den med namn, adress och telefon.

Allmänt vatten

Allmänheten får bara fiska på allmänt vatten. Var gränsen för allmänt vatten går varierar i olika områden.

Från fastlandet mäter man 300 meter ut i vattnet, oftast räknas allt vatten utanför den gränsen som allmänt vatten. Regeln gäller också för öar som är över 100 meter långa.

I de fall tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter går gränsen till allmänt vatten först utanför denna djupkurva.

Vissa områden omfattas dessutom av kilometerregeln och enklavregeln. Kilometerregeln innebär kortfattat att vatten i vikar och sund är enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger en kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Enklavregel innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt.

Fiske på allmänt och enskilt vatten i Vättern får inte ske under samma fiskeresa då reglerna för dessa fisken inte är likalydande.

Det är förbjudet att fånga kräftor vid sportdykning.

Fiske på enskilt vatten

På enskilt vatten är det fiskerättsinnehavaren som upplåter fisket efter kräfta. Det är han eller hon som bestämmer när och i vilken omfattning kräftfiske får bedrivas.

Den som fiskar med stöd av egen fiskerätt måste märka redskapen med fiskekula där det står namn, adress och telefon, samt bokstaven ER, som står för enskild rätt.

I Vättern gäller kravet flyktöppningar även på enskilt vatten. Fiske på allmänt och enskilt vatten i Vättern får inte ske under samma fiskeresa då reglerna för dessa fisken inte är likalydande.

Yrkesfiske med särskilt tillstånd

Yrkesfiskare kan beviljas ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för att fiska kräfta. Tillståndet gäller på allmänt vatten i Vänern, Vättern eller Hjälmaren.

Mer detaljerade regler för yrkesfisket finns hos länsstyrelserna.

Mer information om flodkräftor och signalkräftor

Fakta om de två arterna sötvattenskräftor finns på sidorna

Vanliga frågor om hantering av signalkräfta

Publicerad: 2019-12-12
Uppdaterad: 2020-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion