Regler för blåfenad tonfisk

Hitta på sidan

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Fritidsfiske är förbjudet

Fritidsfiske efter blåfenad tonfisk är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst av tonfisk ska den genast återutsättas. Föreskrifterna gäller även för utländska medborgare och utländska fartyg som har rätt att fiska i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon om inte annat följer av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller av internationella överenskommelser.

Svenskt fiske får inte bedriva riktat fiske

Blåfenad tonfisk är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. I yrkesmässigt fiske är det dock tillåtet att landa vissa oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet är ett av fiskbestånden som regleras av avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd. ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) är det organ som enligt avtalet ovan ansvarar för förvaltningen av blåfenad tonfisk.

Det finns en återhämtningsplan för beståndet (ändring till vissa artiklar i återhämtningsplan för blåfenad tonfisk Pdf, 621.5 kB.) som anger regler för fiske och bifångster av arten. Det finns även en EU-förordning som reglerar hur fångst av blåfenad tonfisk förhåller sig till EU:s landningsskyldighet.

EU har en årlig TAC (total tillåten fångstmängd) för beståndet som är fördelad mellan de av EU:s medlemsstater som bedriver riktat fiske efter beståndet. Sverige har inte en sådan fiskekvot för blåfenad tonfisk och får inte bedriva riktat fiske efter arten.

Vissa bifångster av blåfenad tonfisk får landas och försäljas och avräknas då en del av EU:s kvot som är avsedd för bifångster. Svenska yrkesfiskares oavsiktliga bifångster av blåfenad tonfisk ska avräknas på den kvoten, till dess att den kvoten är uppfiskad.

Bifångst av blåfenad tonfisk

Bifångstreglerna nedan gäller vid alla typer av yrkesmässigt fiske på EU-vatten och Internationella vatten.

 • Bifångster av tonfisk upp till tjugo procent av fångstens vikt ombord ska behållas om de överskrider minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Bifångsten av blåfenad tonfisk får inte överstiga tjugo procent av den totala fångst som finns ombord, uttryckt i vikt, vid fiskeresans slut.
 • De fångster av blåfenad tonfisk som överskrider tjugo procent av fångst ombord ska återutsättas, men även dessa fångster ska rapporteras.
 • All fångst under MRB (minsta referensstorlek för bevarande) ska återutsättas. MRB är 30 kilo eller 115 centimeter (munspets till stjärtfenans delning). 

Om fångst av tonfisk överskridande tjugo procent av totala fångstens vikt ombord landas ska de konfiskeras och bli föremål för lämpliga uppföljningsåtgärder.

Om EU:s kvot för bifångster av tonfisk är uttömd får inga bifångster av tonfisk landas utan ska återutsättas.

Om ett fartyg får fisken som bifångst krävs, utöver registrering i den elektroniska loggboken, även en speciell registrering av fångsten. Den görs i den så kallade ICCAT-portalen. Här finns en lathund för hur man registrerar konto Pdf, 166 kB. till portalen samt en hjälp i registrering av fångst och försäljning.

Vid parfiske

Även vid parfiske gäller att bifångsterna av blåfenad tonfisk beräknas per fartyg och inte vid någon tidpunkt efter en fiskeinsats får överstiga tjugo procent av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att ta ombord tonfisken på det ena fartyget och övrig fångst på det andra fartyget. Även omlastning av blåfenad tonfisk till havs är förbjudet.

Fiske i länder utanför EU

Vid fiske i länder utanför EU, till exempel i norska vatten, gäller de bestämmelser som landet beslutat om för sina vatten. Om fångst från vatten utanför EU tas med till EU-vatten gäller EU:s bestämmelser för fångsten.

Landning och omlastning

Landning och omlastning av blåfenad tonfisk får endast ske i utsedda landnings- och omlastningshamnar.

De svenska utsedda landningshamnarna är från och med den 16 juli 2018:

 • Göteborg
 • Träslövsläge
 • Rönnäng
 • Mollösund
 • Ellös
 • Lysekil
 • Kungshamn
 • Strömstad
 • Skagshamn
 • Skeppsmalen
 • Bondhamn
 • Spikarna på Alnön
 • Mellanfjärden
 • Norrsundet
 • Engesberg
 • Oxelösund
 • Ronehamn
 • Närshamn
 • Västervik
 • Byxelkrok
 • Grankullavik
 • Bläsinge
 • Sturkö-Sanda
 • Sturkö-Ekenabben
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen
 • Nogersund
 • Simrishamn
 • Ystad
 • Trelleborg
 • Limhamn
 • Lomma
 • Barsebäckshamn.

De svenska utsedda omlastningshamnarna är från och med den 16 juli 2018:

 • Göteborg
 • Kungshamn
 • Simrishamn
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen.
Publicerad: 2017-09-15
Uppdaterad: 2020-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion