Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Lax i Östersjön

EU-lagstiftning som reglerar fritidsfiske av lax

2023 regleras fritidsfiske av lax även av EU:s fiskelagstiftning genom Rådets förordning (EU) 2022/2090. Enligt förordningen gäller följande för fritidsfiske i Östersjön:

  • Grundregeln är att allt fritidsfiske (alla redskap) efter lax är förbjudet för område 22-31, det vill säga hela Östersjön. Fångad lax ska omedelbart släppas tillbaka oavsett om den är död eller levande.
  • Genom ett undantag är det ändå tillåtet med fritidsfiske efter lax hela Östersjön för område 22-31 men endast en (1) fettfeneklippt lax får behållas per person och dag. Denna bestämmelse gäller för allt fritidsfiske och för alla redskap som till exempel trolling, spinnfiske och nätfiske såväl på enskilt vatten som på allmänt vatten. Vid fiske av lax ska all fisk (oavsett art) landas hel. Det innebär att det inte är tillåtet att exempelvis filea fisk till sjöss innan den landas.
  • Fiskar du lax under perioden den 1 maj – 31 augusti, inom 4 nautiska mil från baslinjen norr om latitud 59°30′N, gäller inte samma begränsningar av fritidsfisket. Under denna tid och i detta område omfattar gällande EU-lagstiftning inte några begränsningar för antalet laxar som får fångas, krav på fettfeneklippning eller att fångsten måste landas hel. Då gäller istället svensk nationell lagstiftning som skärper EU-lagstiftningen och som bl.a. förbjuder fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön. Se ytterligare information under nästa rubrik ”I den svenska nationella fiskelagstiftningen finns bestämmelser som skärper EU-lagstiftningen”.

I den svenska nationella fiskelagstiftningen finns bestämmelser som skärper EU-lagstiftningen.

En sådan bestämmelse är införd i HaV:s författninssamling i 5 kap 1 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) för fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Denna lyder ”I Östersjön är fiske efter lax och öring med förankrade flytnät, drivlinor och förankrade linor förbjudet. Vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.”

Detta innebär att det endast är tillåtet att fånga fettfeneklippt lax vid fiske med trolling-, utter- och dörj norr om latitud 59°30′N, inom fyra nautiska mil från baslinjen under perioden 1 maj – 31 augusti. Inom samma område finns det under denna tid inga begränsningar för antalet fettfeneklippta laxar som får fångas.

Utöver det finns det nationella föreskrifter för fiskevården som innebär ytterligare regler för fisket i vissa områden. Exempel på sådana är fredningstider, fredningsområden och redskapsbegränsningar.

Om dessa kan ni läsa på www.svenskafiskeregler.se

Minimimått och fredningstider för lax

Minimimått på 60 centimeter gäller i Östersjöns samtliga delområden.Fredningstiderna varierar längs kusten beroende på område i Östersjön

Redskapsbestämmelser

Fiske med drivgarn är förbjudet inom hela Östersjön. Fiske efter lax och öring med drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Bottenhavet och Bottenviken. Det finns också bestämmelser för vilka maskstorlekar som får användas i olika områden, till exempel vid fiske på grundare vatten än 3 m enligt gällande sjökort.

Läs mer på svenskafiskeregler.se.

Regler för yrkesfiskare

Läs mer om de regler som gäller för yrkesfiske efter lax i ICES delområden 22-31.

Lax i Skagerrak och Kattegatt

Minimimått

45 centimeter Skagerrak och Kattegatt. 50 centimeter i Svinesund och Idefjorden.

Fredningstider

1 oktober–31 mars.

Fredningsområden

Ett flertal längs hela kusten av Skagerrak och Kattegatt.

Fiskemetoder och redskap

Fiske efter lax och öring med drivnät och förank­rade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt.

Inom vattenområden med större djup än 3 meter enligt gällande sjökort är fiske efter lax med nät förbjudet. På grundare vatten än 3 meter gäller särskilda regler för nätfiske.

Vid fiske med handredskap i Skagerrak och Kattegatt, förutom i Svinesund och Idefjorden, får högst två fiskar per dygn och fiskare behållas av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

I Svinesund och Idefjorden får endast kilnot, spö och handlina användas för att fånga lax och öring. Högst två spön eller handlinor per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

I Svinesund och Idefjorden får kilnotar för fångst av lax eller öring inte användas mellan fredag kl. 18.00 och måndag kl. 06.00.

Vid fiske med fast redskap, förutom i Svinesund och Idefjorden, ska lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt genast släppas ut i vattnet.

I Svinesund och Idefjorden får endast kilnot, spö och handlina användas för att fånga lax och öring. Högst två spön eller handlinor per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

För fiske med kilnot krävs särskilt tillstånd som söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Fångstbegränsningar

Vid fiske med handredskap får sammanlagt högst två fiskar av någon av arterna lax och öring fångas per dag.

Lax i Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön

Redskapsbestämmelser

Nätfiske får ske på allmänt vatten med maximalt 100 meter nät i de fyra största sjöarna och 180 meter i Storsjön. Dispens kan ges till yrkesmässigt fiske. Detaljerade bestämmelser för nätfisket i de stora sjöarna gäller, både med avseende på säsong, djup och maskstorlek.

Fredningstid

I Gullspångsälven är laxen fredad under hela året, i Klarälven den 20 maj till 15 oktober, i övriga vattendrag som står i förbindelse med Vänern, Vättern och Mälaren från 15 september till 31 december och i vattendrag som står i förbindelse med Storsjön från 1 september till 31 oktober.

Minimimått

60 centimeter i hela tillämpningsområdet.

Fredade arter och stammar

Vild lax och öring får inte landas i Vänern. Endast fettfeneklippt odlad lax och öring får landas.

Fångstbegränsning

I Vänern får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax och öring per fiskare.

I Vättern får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax, röding och öring per fiskare. Därav får högst två fiskar vara röding.

Fredningsområden

Vänern (Klarälven, Gullspångsälven, Tidan) och Vättern (sju delområden vid åmynningar samt tre centrala fredningsområden i sjön).

Fakta om lax och laxbestånden

Läs mer om laxen och hur bestånden mår.

Lax, illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Sök fiskevårdsområden via karta

fiskekartan.se hittar du information om alla Sveriges fiskevårdsområden.

Du kan se vilka fiskarter som finns i olika områden och hitta information om fiskekort och föreningar.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2017-06-21
Uppdaterad: 2023-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion