Lagstiftning som rör yrkesfisket

Hitta på sidan

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. HaV:s roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Havs och vattenmyndighetens roll

HaV ansvarar för att fisken i Sveriges vatten ska bevaras för kommande generationer, men också för att de som fiskar ska kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt. Vårt arbete styrs genom den gemensamma fiskeripolitiken i EU men också genom Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

EU:s gemensamma fiskeripolitik omfattar bland annat att bevara de marina biologiska resurserna och förvalta fisket i dem.

Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen ansvarar vi för målen:

I HaV:s arbete ingår att vara ett stöd åt regeringen både nationellt och i regeringens EU-arbete. Med stöd av bemyndiganden beslutar vi om bland annat föreskrifter om fiskevård och fiskets bedrivande. Vi har också det övergripande ansvaret för den svenska fiskerikontrollen och att genomföra landningskontroll.

Vi handlägger ärenden om tillstånd och sanktionsärenden vid brott mot föreskrifter på fiskets område. På Fiskeriövervakningsenheten finns Fisheries Monitoring Center, FMC som yrkesfiskarna kan kontakta dygnet runt för att få hjälp. 

EU:s gemensamma fiskeripolitik

Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) består av tre delar:

  • bevara och förvalta fiskresurserna
  • strukturåtgärder för fiskenäringen och
  • marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

Mer information om den gemensamma fiskeripolitiken finns på Europeiska kommissionens hemsida om fiske.

EU har ensamrätt att stifta lagar inom den gemensamma fiskeripolitiken för att bevara havets biologiska resurser. Medlemsstaterna kan under vissa förutsättningar införa egna regleringar. 

Regelverket omfattar i stort sett bara yrkesfisket men det finns även ett uttryckligt förbud mot att fritidsfiskare säljer sin fångst.

Grundförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken.

I grundförordningen finns bland annat bestämmelser om målen med den gemensamma fiskeripolitiken och hur de ska uppnås. Till exempel kan man hitta regleringen om landningsskyldighet och regionalt samarbete i grundförordningen. 

Landningsskyldighet regleras i artikel 15 i grundförordningen. Dessutom regleras landningsskyldighet i utkastplaner. För närvarande finns det flera utkastplaner som reglerar de havsområden som svenska fiskare i störst utsträckning bedriver sitt fiske i.

Kontrollförordningen

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om att införa ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

I kontrollförordningen finns bestämmelser om kontroll av fisket och försäljningen. Här hittar man regler om bland annat fiskeloggbok, vägning och om vissa sanktioner.

Flera bestämmelser i bland annat kontrollförordningen, IUU-förordningen ((EG) 1005/2008) och den fleråriga planen för Östersjön ((EU) 2016/1139) ändrades nyligen genom förordning (EU) 2023/2842). Några av de nya bestämmelserna har redan börjat tillämpas, medan andra ska börja tillämpas två eller fyra år från förordningens ikraftträdande. Nya konsoliderade versioner av de ändrade förordningarna kommer finnas tillgängliga på Eur-Lex. Kommissionen har fått befogenhet att ta fram nya delegerade akter och genomförandeakter som kommer ange mer detaljerade bestämmelser. Vissa bestämmelser i genomförandeförordningen ((EU) 404/2011) kommer ändras antingen automatiskt eller genom kommissionens nya genomförandebestämmelser. Kontakta gärna oss om du har några frågor.

Genomförandeförordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för (EG) nr 1224/2009 om att införa ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

I genomförandeförordningen finns bestämmelser som närmare anger hur reglerna i kontrollförordningen ska genomföras, till exempel mer detaljerade regler om loggbok och vägning.

Läs mer på våra sidor om vägning

IUU-förordningen

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om att upprätta ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Förordningen innehåller regler om bland annat kontroll av fiskefartyg från länder utanför EU och fångstcertifiering av fiskeriprodukter vid import och export.

Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Tekniska regleringar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om att bevara fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder.

EU-fiskefartygs fiske utanför EU-vatten och tredjelandsfartygs fiske på EU-vatten

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. Denna förordning reglerar bland annat EU-fiskefartygs fiske på tredjelands vatten och tredjelandsfartygs fiske på EU-vatten.

Kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 som föreskriver tillämpningsföreskrifter för ovan nämnda fiskebestämmelser.

Fleråriga planer och återhämtningsplaner

Torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om att upprätta en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd

Torsk, rödspätta, gråsej, havskräfta, nordhavsräka med flera i Västerhavet och bifångster vid fiske efter dessa arter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om att upprätta en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med att fastställa närmare bestämmelser för att genomföra landningsskyldigheten i Nordsjön

Ål

Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007

Tillåten fångstmängd - kvoter

De nationella kvoterna eller TAC (Total Allowable Catch - total tillåten fångstmängd) beslutas genom årliga EU-förordningar. De nationella kvoterna fördelas sedan av varje medlemsstat.

Kvoter för Östersjön

Rådets förordning (EU) 2023/2638 av den 20 november 2023 om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2024 och om ändring av förordning (EU) 2023/194 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Kvoter för Västerhavet

Rådets förordning (EU) 2024/257 av den 10 januari 2024 om fastställande för 2024, 2025 och 2026 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om ändring av förordning (EU) 2023/194

Bevarandeåtgärder

Berörda områden i svenskt vatten:

Skagerrak:

  • Bratten

Kattegatt:

  • Fladen
  • Lilla Middelgrund
  • Stora Middelgrund och Röde bank
  • Morups bank

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om att fastställa bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö.

Nationell lagstiftning

Detta är de huvudsakliga nationella bestämmelserna för fisket:

Övrig lagstiftning med anknytning till hav och vatten

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2024-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion