Västerhavet

Hitta på sidan

Fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet.

Områden

Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns i området Kosterfjorden - Väderöfjorden. Det är unika naturvärden och därför är det viktigt att fisket här bedrivs på ett sätt så att dessa inte skadas.

Karta över fiskefria områden

Karta över fiskevatten och naturskydd i och kring Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.Förstora bilden

Karta över fiskevatten och naturskydd i och kring Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat. Klicka för större bild.

Särskilt känsliga områden är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall samt de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar. I elva stycken särskilt känsliga områden råder trålförbud, varav tio av dessa områdena är stängda för allt fiske, se bilden.

Genom de regleringar som anges nedan bedöms det att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Regler för yrkesfiske

Tillstånd och utbildning

För att fiska efter nordhavsräka i området krävs utbildning och tillstånd för trålfiske. Ansökan, som ska göras av fiskelicenshavaren eller behörig företrädare för denne, ska ges in till HaV senast två kalendermånader före fisket är tänkt att påbörjas inom en förvaltningsperiod från 1 juni till 31 maj. Kravet på tillstånd innebär att den som inte följer regelverket kan komma att få tillståndet återkallat och inte kan fiska mer i området. Om du inte gått utbildningen tidigare kan du anmäla dig i formuläret nedan.

Anmäl dig till utbildningen

AIS

Ett annat krav är att endast fartyg som har en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord får fiska efter nordhavsräka i området. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid.

Övervakning och åtalsanmälan

HaV övervakar fiskeverksamhet i områden där trålfiske är förbjudet och kontrollerar att fartygen använder AIS. Överträdelser kan komma att åtalsanmälas.

Fiskeregler för allmänheten

För regler för allmänheten i Kosterfjorden - Väderöfjorden, se Regler för Kosterhavets nationalpark.

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Om Bratten

Bratten är ett Natura 2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar. Området kännetecknas av djupa sprickdalar och stora orörda områden med djupa mjukbottnar.

Här lever många skyddsvärda arter, exempelvis hornkoraller, svampdjur, hajar och rockor. Här har också Sveriges djupaste plats uppmätts, 560 meter.

Fiskeregleringar i Bratten

Fiskefria områden i Bratten. Förstora bilden

Fiskefria områden i Bratten. Klicka för större bild.

Bratten är ett viktigt fiskeområde, främst för svenska och danska yrkesfiskare. Det förekommer också fritidsfiske i området.

Yrkesfiske

I området finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske. Dessa fiskefria zoner är utmärkta på den här kartan över Bratten, reglerna finns att hitta i kommissionens delegerade förordning.

Positionerna för fiskefria zoner hittar du här, se bilaga II, område Bratten 2(3)-2(21).

Förbud

I de fiskefria zonerna är det förbjudet att bedriva yrkesmässig fiskeverksamhet. Det innefattar bland annat utsättning, utplacering, släpning och upptagning av fiskeredskap. För trålfiske innebär det i praktiken att det inte är tillåtet att förbereda ett tråldrag genom att sätta ut trålen, ej heller att hala trålen inom dessa zoner. Varken trål eller fartyg får befinna sig i zonerna då fiskeverksamhet bedrivs.

Genomsegling/transitering

De enda tillfällen ett fiskefartyg får vara i de fiskefria zonerna är vid genomsegling/transitering av zonerna, och redskapen ska vid dessa tillfällen vara surrade och stuvade. Det innebär bland annat att nätredskap, vikter och liknande utrustning då ska lösgöras från trålbord, sveplinor, trålvarp och rep.

AIS

För yrkesfiske i det skyddade området krävs att fiskaren har en fungerande AIS (Automatic Identification System) klass A påslagen som ett komplement till VMS (Vessel monitoring system).

Om yrkesfiskaren lagt in koordinaterna för de fiskefria områdena i fartygets navigations­utrustning är det yrkesfiskarens ansvar att de är rätt inlagda.

Övervakning och åtalsanmälan

HaV övervakar överträdelser i de fiskefria zonerna i realtid samt gör administrativa kontroller av om ett fartyg bedrivit fiskeverksamhet i dessa zoner. Överträdelser av om ett fiskefartyg bedrivit fiskeverksamhet, inte haft redskapen surrade eller stuvade vid transitering/genomsegling eller inte använt AIS kan komma att åtalsanmälas.

Fritidsfiske

Även fritidsfiske kan innebära en risk för negativ påverkan i området och har därför reglerats i de känsligaste områdena. Regleringen av fritidsfisket sker med nationell fiskerilagstiftning. Positionerna för de zoner där fritidsfiske är förbjudet hittar du i HVMFS 2019:16 Pdf, 306.1 kB.

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet:

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet:

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet.

 • Län: Västra Götaland
 • Kommun: Strömstad, Tanum
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, Nationalpark, Ospar MPA
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Ingen justering vid beslut
Kosterhavets nationalpark markerad med grå nyans. Reglerade områden markerade med blå färg. Streckad linje visar trålgräns.

Allt fiske är förbjudet inom de markerade områdena i Kosterfjorden och Väderöfjorden.

 • Län: Västra Götaland, Halland och delar av Skåne
 • Nationell reglering
 • Föreslagen reglering: Förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmussla
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Halland
 • Kommun: Kungsbacka
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske, undantag för handredskapsfiske, burfiske efter skaldjur och pelagisk flyttrål
 • Ingen justering vid beslut
Reglerat område, inflyttningsområde, undantagsområde samt trålgräns är markerat på kartan.

Allt fiske är förbjudet med undantag för fiske med handredskap, burfiske efter skaldjur och fiske med pelagisk flyttrål i den del av området som ligger utanför undantagsområdet angivet i A.1.8 i bilaga 7. Trålfiske får inte ske inom ett undantagsområde vilket på motsvarande sätt avgränsas av trålgränsen och räta linjer mellan de punkter som i det följande hänförs till området Tistlarna - norr Balgö.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Mörkare blå färg markerar reglerat område.

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 31 mars med undantag för fiske med hummertinor. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiske med hummertinor och med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Kungsbacka
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Markering av Kungsbackafjordens yttre och inre. Grå färg markerar inflyttningsområde. Rött streck markerar undantagsområde och streckad linje visar var trålgränsen går.

I hela området är allt fiske med nät, ryssjor och landvad förbjudet under hela året. I det inre området är det från och med den 1 oktober till och med den 31 mars förbjudet att fiske med handredskap. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiska med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Ingen justering vid beslut
Reglerat område i Båtafjorden är markerat.

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 31 mars, med undantag för fiske med hummertinor. Under övrig del av året är det endast tillåtet att fiska med hummertinor och med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver båt.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, delar är naturreservat (NVO)
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske, undantag för handredskapsfiske, burfiske efter skaldjur och pelagisk flyttrål
 • Ingen ändring vid beslut. En justering görs dock i trålfiskeområdet. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Karta med markering för Balgö inre, yttre samt inflyttningsområden. Även fredningsområde Himleån är markerat.

Allt fiske är förbjudet med undantag för fiske med handredskap, burfiske efter skaldjur och fiske med pelagisk flyttrål i den del av området som ligger utanför baslinjen.

 • Län: Halland
 • Kommun: Varberg
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot fiske med nät, ryssjor och landvad
 • Justering vid beslut: Ingår i Balgö.
 • Län: Skåne
 • Kommun: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, delar är naturreservat
 • Föreslagen reglering: Zonering med områden där förbud mot allt fiske föreslås, begränsning av redskap
 • Justering vid beslut: I de delar av området där endast svenska fartyg har tillträde förbjuds fritidsfiske med nät, ryssjor och långrev. Justering som gjorts är att det kommer vara tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor.Från 1 jan 2022 förbjuds även sådant yrkesmässigt fiske, dock får länsstyrelsen under vissa förutsättningar ge tillstånd för sådant fiske.

  För den del av området där andra länder har möjlighet att fiska kommer tidpunkten för ikraftträdande ske i samband med EU-reglering

  Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2 §. Dessa regler träder ikraft den 15 oktober 2021.
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Höganäs, Helsingborg, Ängelholm
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI, del av SPA Skälderviken Naturreservat 
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

 • Län: Skåne
 • Kommun: Båstad, Höganäs
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Del av Natura 2000 SPA/SCI Nordvästra Skånes havsområde, Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Ingår i samlad reglering för Nordvästra Skånes havsområde
 • Justering vid beslut: Ingår i Nordvästra Skånes havsområde
Trålgräns markeras med streckad linje. Gränsen går utanför Nordvästra Skånes havsområde, som är markerat med mörkare blå färg.

Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2§. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskål, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa syftet.

Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-02-20
Sidansvarig: Webbredaktion