Natura 2000

Hitta på sidan

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och djurliv för framtida generationer. I ett Natura 2000-område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till livskraftiga bestånd.

Vik vid lågvatten.

Foto: Ola Jennersten/IBL

Hur kommer Natura 2000-områden till?

Det är regeringen som beslutar om Natura 2000-områden. I Natura 2000-områden prövas verksamheter om kan innebära en risk för betydande miljöpåverkan.

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden. Tillståndsplikten fångar upp såväl verksamheter och åtgärder som regleras i miljöbalken, liksom de som regleras i all annan lag.

Det som är avgör är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas, utan den påverkan som den kan få på Natura 2000-området. I en tillståndsansökan ska därför alltid en miljökonsekvensbeskrivning ingå.

Tillstånd

Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte skadar de förtecknade naturtyperna i Natura 2000-området, eller inte innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av de arter som avses skyddas. Bedömningen skall avse om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra planerade verksamheter och åtgärder kan ge denna effekt.

Utomlands och i Sverige

Varje land har fått i uppdrag att välja ut områden med naturtyper och arter som anses vara särskilt värdefulla att bevara inom EU. Alla Natura 2000-områden har egna planer för bevarande. De ska i detalj beskriva vad som ska skyddas, samt hur och när det ska ske.

I Sverige finns cirka 4100 Natura 2000-områden. En del av dessa är sedan tidigare skyddade som naturreservat eller nationalparker. Här kan du läsa mer om Sveriges Natura 2000-områden.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion