Om arbetet med skyddade områden

Hitta på sidan

Nationalparker, Natura 2000 och naturreservat är några av de områdesskydd vi jobbar med för att bevara biologisk mångfald.

Olika typer av skydd och vad de innebär

Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen, och områdena kan variera i sitt innehåll, både avseende syfte med skyddet och de föreskrifter som kopplas till naturreservatet.

För en besökare i ett naturreservat kan det finnas ordningsföreskrifter som måste följas. Det kan handla om att man inte får förtöja längre än två dygn i naturhamnar, eller att fiske är reglerat i ett utpekat område. Föreskrifterna ska bidra till att syftet med det skyddade området uppnås.

Det kan även finnas annan lagstiftning som bidrar till att uppnå syftet med det skyddade området. Exempel på det kan vara beslut om begränsningar i fiske med stöd av fiskerilagstiftningen, eller begränsad hastighet till sjöss med stöd av sjötrafikförordningen.

Det marina och limniskt inriktade områdesskyddet ska vara ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt. För att nätverket av skyddade områden ska uppfylla målet krävs att flera av de olika skyddsinstrumenten som står till buds används. Olika skyddsinstrument behöver alltså samverka för att skapa ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt skydd.

Varför skyddas områden?

I Sverige finns särskilt skyddsvärda akvatiska miljöer som korallrev och unika brackvattenmiljöer. Men också mer vanligt förekommande miljöer som till exempel blåstångsbälten, musselbankar och ålgräsängar.

I våra vatten simmar tumlare och tre olika sälarter och cirka 250 olika fiskarter. Vi vill både att de allra mest hotade miljöerna och arterna ska skyddas från negativ påverkan, och att vanliga arter och miljöer ska finnas inom nätverket av skyddade områden.

De skyddade områdena bidrar till att nå god miljöstatus samtidigt som det gör våra akvatiska miljöer bättre rustade att stå emot yttre påverkan från till exempel klimatförändringar.

I Sverige finns även en mångfald skyddsvärda sjöar och vattendrag. Exempel på viktiga skyddsvärda sötvattensmiljöer är vattenområden med fria vandringsvägar för fisk och andra arter, samt sjöar och vattendrag med låg påverkansgrad och en hög biologisk mångfald.

Vad gör HaV?

Vår roll i arbetet med akvatiskt områdesskydd är att vara vägledande, stödjande och pådrivande i länsstyrelsens och kommunens arbete med akvatiskt områdesskydd.

Vi deltar i beslutsprocesser om skyddade områden tillsammans med länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket och regeringen. Vi svarar också på frågor om nätverken av akvatiskt skyddade områden på en övergripande nivå.

Vi lämnar även bidrag, framför allt till länsstyrelser, till särskilda åtgärdsprojekt för att stödja arbetet med akvatiskt områdesskydd.

HaV arbetar också strategiskt med att reglera fiske i de marina skyddade områdena. Läs mer på sidan Fiskereglering i skyddade områden.

Globala och nationella mål

Inom den globala konventionen för biologisk mångfald (CBD) finns de så kallade Aichi-målen uppställda. Mål 11 handlar om skydd av biologisk mångfald och anger att vi till år 2020 ska ha skyddat minst 17 procent av sötvattnet och 10 procent av havsmiljön genom ett effektivt och rättvist förvaltat, ekologiskt representativt och väl sammanhängande system av skyddade områden. I FN:s hållbarhetsmål, de så kallade SDG-målen, anges i mål 14.5, Hav och marina resurser, att till år 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområden i överensstämmelse med nationell och internationell lagstiftning, grundat på bästa tillgängliga vetenskap.

Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden, samt 10 procent av Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Den del som rör arealmålet har, för de marina områdena, uppnåtts i och med regerings beslut om nya Natura 2000-områden i december 2016. Arealmålet för skydd av sötvattensmiljöer är inriktat mot sjöar och vattendrag med mycket höga naturvärden, det vill säga de områden som är utpekade som nationellt särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt i databasen Värdefulla vatten.

Riksintressen

När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2020-04-16
Sidansvarig: Webbredaktion